คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวสุพรรณบุรี ตลาดสามชุก 1วัน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

ทัวร์ไทย เที่ยวสุพรรณบุรี-ตลาดสามชุก บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-พระนอนหงาย 1 ใน Unseen-อุทยานวังมัจฉา วัดป่าเลไลยก์-ตำนานพระผงสุพรรณ-หอคอยบรรหารแจ่มใส
วันเดินทาง
08/15/22 สิงหาคม 2558
12/19/26 กันยายน 2558
10/17/24 ตุลาคม 2558
14/21/28 พฤศจิกายน 2558
05/12/19 ธันวาคม 2558
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย............... เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00 น.

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

10.30 น.

เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.

สักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด นำท่านสัมผัสตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

15.30 น.

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระ สูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคดเรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา

16.00 น.

ชม หอคอยบรรหาร – แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดย ชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัดต่างๆ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.  ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.  ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
5.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์

วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.  เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 1,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด  
4.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com