คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน 5 คืน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์ INDIGO (6E) (ทัวร์ IND-6E001)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย สัมผัสกับดินแดนที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “ แคชเมียร์ ” • สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ • ได้ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาหิมะรายรอบ • ล่องทะเลสาบดาล ที่สวยใสในกลางเทือกเขาหิมาลัย (กระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้า) • ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามที่สุด 1 ใน 7 ของโลก “ ทัชมาฮาล “ อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย กำหนดการเดินทาง27 ธ.ค. 55 – 2 ม.ค. 56
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – เดลลี – ช้อปปิ้ง ตลาดจันปาท

09.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอินดิโก ประตู 6 แถว K (กรุ๊ป) มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

12.40 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์  INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E042 สัมภาระ 20 กก./ท่าน  (อย่าให้เกิน เพราะสายการบินเข้มงวดมาก) บนเครื่องไม่มีอาหาร

15.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า5,000ปีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษเข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กัลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทำการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า นิวเดลลี (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม.ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน)
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดจันปาท (Janpath Mkt.) ถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว  มีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 :  เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ ( บินภายใน ) – สวนชาลิมาร์ –สวนนิชา บากห์  

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

09.00 น.

หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วพาท่าน ชมความงามของนครเดลี จนได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางสู่ สนามบินในประเทศ อินทิรา คานธี เพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar)

....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์ (Jammu & Kashmir) โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E….
…….. น.

เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแล้วพาเดินทางต่อโดยนั่งรถท้องถิ่น (นั่งคันละ 4ท่าน) เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันและพาเช็คอินเข้าโรงแรม Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) ทะเลสาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก

15.00 น.

หลังอาหารกลางวัน แล้วพาชมสวนชาลิมาร์ เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี ชมสวนนิชา บากห์ (Nishat Bagh) ต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธุ์ไม้นา ๆ ชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาล ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิป (ประมาณเดือน ก.พ.- มี.ค.)สวนนี้สร้างโดย ยอซาฟ คาน ซึ่งงดงามสุดที่จะหาคำบรรยายได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไม้ที่แสนสวย พร้อมพาชมเมืองเก่า แคชเมียร์ ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่ สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอนำท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง)ได้เวลาอันสมควรก็เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พักบนเรือ DELUXE HOUSE BOAT จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 :  ศรีนาคา – กุลมาร์ค – ชมภูเขาหิมะ – ชมทุ่งหญ้าดอกไม้ – เคเบิลคาร์ กอนโดลา – ศรีนาคา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากอาหารมื้อเช้าแล้วนำท่านเดินทาง นั่งรถท้องถิ่น (นั่งคันละ 4 ท่าน) ไม่มีแอร์ อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  ขึ้นสู่เทือกเขากุลมาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงานแห่งหนึ่งในโลก ขณะขับรถสู่เทือกเขากุลมาร์ค สองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าว สลับกับพันธ์ไม้ป่าฝูงแกะตามเทือกเขา และเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมสลับกันไป ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก ถึงกุลมาร์คแล้วพาเที่ยวชมเทือกเขา กุลมาร์ค ซึ่งเป็นภูเขาที่ สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ซึ่งมีชื่อว่าเป็น ทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) กุลมาร์ค มีชื่อเดิมเรียกว่า เการิมาร์คตั้งโดย สุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16เนื่องจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล กุลมาร์คเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และสถานที่เล่นกีฬา สกีน้ำแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านี้เป็นประเทศอินเดีย จากนั้นนำท่านขึ้น เคเบิลคาร์กอนโดลา เพื่อขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ในเฟส 1(หากท่านต้องการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปยังเฟส 2 เพื่อชมทิวทัศน์ที่สูงขึ้นไปอีก ท่านสามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีเฟส 1 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ระหว่างทาง ขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาวและจะกลับมาอยู่อาศัยที่กุลมาร์คในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดกุลมาร์ค เฟส 1 ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์จนถึงยอดเขากุลมาร์ค ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเหมือนอยู่ในเทือกเขาทิสลิสต์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ ธ.ค. – เม.ย. ซึ่งค่าเล่นสกีนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์-สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น เพื่อแจ้งเล่นสกีได้)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นพาเดินทางสู่ศรีนาคา จากนั้นพากลับสู่ที่พักในเรือ HOUSE BOAT ที่ศรีนาคา 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 :  ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

แล้วพาเดินทางจากศรีนาคา สู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คำว่า “ โซนา” แปลว่าทองมาร์ค” แปลว่าเส้นทาง… ในเส้นทางนี้ในอดีตเป็นเส้นทางค้าขายในตำนานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะเดินทางไป ถ่ายรูปไปตลอดทาง

เที่ยง บริการอาการอาหารกลางวัน
บ่าย

หลังรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว จากนั้นพาชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี  (ขี่ม้า 500 รูปี บวกค่าทิป (คนจูงม้า) 100 รูปี  ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์) ชมภูเขา สายน้ำ ลำธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ จากนั้นพากลับสู่ที่พักในเรือHOUSE BOAT ที่ศรีนาคา 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย.

วันที่ 5 :  ศรีนาคา – ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล – เดลลี (บินภายใน) – อัครา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.

นำทุกท่านล่องเรือ สิคาราในทะเลสาบดาล ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะ พาชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนา ๆ ชนิดแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ จนจิตใจสบายแล้วพาเดินทางกลับเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่สนามบิน 

........ น. จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่นครเดลลีโดยสายการบินในประเทศอินดิโก แอร์ไลน์ INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E…..
......... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา สู่นครเดลลี
12.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศ นครเดลลี พารับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วพาทุกท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม. 
ค่ำ ถึงเมืองอัครา พาเข้าเช็คอินที่โรงแรม MARINA AGRA หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 6 :  อัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เดลลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น.

จากนั้นนำเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20000 คน  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำเข้าชมอัคราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โตนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดา องค์ต่างๆ  แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้    ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่  (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นครเดลลี (ระหว่างการเดินทางไปนั้น จะให้ท่านได้ นอนพักผ่อนกันในรถโค้ช ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5ชม)

วันที่ 7 :  เดลลี – กรุงเทพฯ

02.30 น.

นำเดินทางสู่สนามบินกรุงนิวเดลลี

05.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์  INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E041

11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ     
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8.ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
2.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการ บินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
8.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป
11.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง เท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-คนไทย
1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2  นิ้ว จำนวน 4 ใบ  ***ห้ามใช้รูป ปริ้นท์หรือ ถ่ายเอง ***
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน    *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสำหรับ-ต่างชาติ
1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีพื้นสีขาว) ขนาด 2 x 2  นิ้ว จำนวน 4 ใบ ***ห้ามใช้รูป ปริ้นท์หรือ ถ่ายเอง ***
3.ใบรับรองการงาน (หรือ work permit)
4.กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  *** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com