คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-พระราชวังเก่า 6 วัน 3 คืน

เยือนหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สัมผัสเส้นทางที่สวยงาม ชมวัดเชียงทอง วัดวิชุณราช พระราชวังเก่า หิพิพิธภัณฑ์ ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียม พระธาตุพูสี ถ้ำติ่ง นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ ชมน้ำตกตาดกวางสี เที่ยวเมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว ถ้ำจัง นคาเวียงจันทน์ หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หนองคาย

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ. หนองคาย โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศพร้อมห้องสุขภุณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ แล้วพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : หนองคาย-สะพานมิตรภาพ-นครเวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-ช้อปปิ้งตลาดมืด

05.00 น.

ถึง จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวพร้อม บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านทานตะวัน

07.00 น.

เดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง สู่ สปป.ลาว แล้วเดินทาง สู่หลวงพระบาง ผ่านนครเวียงจันทน์ และวังเวียง ชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ชมวิถีชีวิต ของผู้คนชาว สปป.ลาว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ตลอดการเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านวังเวียงรีสอร์ท

13.00 น.

เดินทางต่อ สู่ หลวงพระบาง ผ่านผาตั้ง เขาที่ตั้งตระหง่าน มีแม่น้ำซองไหลผ่าน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซ้อน เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก

19.00 น.

ถึง หลวงพระบาง บริการอาหารค่ำ (4) ร้านหลวงพระบาง

20.00 น.

เชิญท่านเดินชม ตลาดมืด (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังหลวงจนสุดถนน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกของลาว อาทิ ผ้าไหม ผ้าพันคอ ของที่ระลึกต่างๆ ตามอิสระ

21.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันเวย์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (5) ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

นำท่านชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมข้าวของเครื่องใช้ ภายในห้องต่างๆ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง ชมวิหารพระม่าน ที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงเก็บราชรถ (โรง-เมี้ยนโกศ) ของเจ้ามหาชีวิต

10.30 น.

เดินทางสู่ บ้านช่างไห เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขง มาเป็นระยะเวลานาน มีอาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , ผ้าขาวม้า สามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ

11.30 น.

นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำโขง สู่ถ้ำติ่ง

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านทิปโชคดี

14.00 น.

นำท่านขึ้นสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น ภายในถ้ำ มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นจำนวนมาก นับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ชมความงดงามของน้ำตกที่สวยงาม มีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส

16.30 น.

นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความหอมจากดอกจำปาลาว(ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ เป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ร้านปากห้วยมีไชย

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันเวย์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุณราช-พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง

05.30 น.

เชิญท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ สื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง แล้วเดินชมบรรยากาศของ ตลาดเช้า ที่หลวงพระบาง ผู้คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารการกิน แล้วเดินทางกลับสู่ที่พัก

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (8) ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น.

นำคณะ เก็บสัมภาระอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ เมืองวังเวียง ผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามเขา ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม วังเวียงเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามในเรื่องของวิวทิวทัศน์ อากาศเย็นสบาย ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ห้อมล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงชันเป็นฉากหลัง จึงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านพูคูณเพียงฟ้า

14.00 น.

เดินทางสู่ ถ้ำจัง ซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ ชมความสวยงามภายในถ้ำ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจัง จะได้เห็นตัวเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือลำน้ำซอง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทวีโชค หรือเทียบเท่า

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ที่โรงแรม แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน หรือเดินเที่ยวเมืองวังเวียงยามราตรี เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : วังเวียง-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-ช้อปปิ้ง-หนองคาย-กรุงเทพฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ(11) ที่โรงแรมที่พัก

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ ผ่านเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามภูเขา จนถึงเวียงจันทน์

11.30 น.

ถึง นครเวียงจันทน์ บริการอาหารกลางวัน(12) ร้านเวียงจันทน์ซีฟู้ด

12.30 น.

นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว ชม วัดศรีเมือง ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชากันเป็นจำนวนมาก จากนั้นชม หอพระแก้ว ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว นำท่านถ่ายรูป ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) ศิลปะซึ่งผสมผสานระหว่างลวดลายลาวและฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกที่

16.00 น.

นำท่านเลือกชมสินค้านานาชนิดที่ ร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า เช่น สุรา บุหรี่ ไวน์ และน้ำหอม เป็นต้น จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับสู่ จ.หนองคาย

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ (13) ร้านระเบียงพัชนี อุดรธานี

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 3 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์

วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 5,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดเงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com