คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ 4วัน 3คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยว เที่ยวเชียงราย-พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำวัดศรีโคมคำ-วัดอนาลโย-กว๊านพะเยา-วัดช้างค้ำ-วัดภูมินทร์-พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ - พระธาตุแช่แห้ง-พระธาตุช่อแฮ-แพะเมืองผี-พระพุทธชินราช พัก โรงแรม จ.พะเยา 1 คืน และโรงแรม จ.น่าน 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พะเยา

19.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย................. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.พะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 : พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดติโลกอาราม-กว๊านพะเยา-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ

06.00 น.

รุ่งอรุณที่ จ.พะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว

07.00 น.

เชิญท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณริมกว๊านพะเยา พระสงฆ์จะเดินมารับบิณฑบาต เพื่อความเป็น สิริมงคล ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

นำท่านลงเรือพาย เดินทางสู่ วัดติโลกอาราม ที่อยู่กลางกว๊านพะเยา วัดโบราณที่เก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี นมัสการ หลวงพ่อศิลา ที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางน้ำ

10.00 น.

เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดใน ล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ

11.00 น.

นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความ เป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานโบราณที่สำคัญของพะเยา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านกุ้งเต้นเฮือนโบราณ

13.00 น.

นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลก ตา และสามารถชมทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม ซึ่ง กว๊านพะเยา เป็นบึง น้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่เป็นที่สองรองจากบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์ มีน้ำมากตลอดปี และลึกพอที่จะ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง "ปลาบึก" ที่กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ

15.00 น.

นำท่านสู่ วัดศรีอุโมงค์คำ ภายในวัดมีพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่สมบูรณ์มาก และประดิษฐาน หลวงพ่อ งามเมืองเรืองฤทธิ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ให้ท่านกราบ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

15.30 น.

นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำ เมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหง ทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่างก็มีอำนาจแต่ไม่ รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยา ตามอิสระ

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านแสงจันทร์

19.00 น.

กลับเข้าสูที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์

วันที่ 3 : พะเยา-น่าน-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดมิ่งเมือง

07.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลา จ.พะเยา นำท่านเดินทางสู่ จ.น่าน

11.00 น.

ถึง จ.น่าน น่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และชมโบราณวัตถุ ต่างๆได้ภายในพิพิธภัณฑ์

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านเรือนแก้ว

13.30 น.

นำท่านเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญของ จ.น่าน ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับ ของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวน่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายในพิพิธภัณฑ์

14.30 น.

นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียว ในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร เที่ยวชม วัดช้างค้ำ เป็นวัด หลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด

16.00 น.

เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตร บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน

17.00 น.

นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม เทวราช น่าน ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านสุริยาการ์เด้น แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม เทวราช น่าน

วันที่ 4 : แพร่-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-พิษณุโลก-พระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก

10.00 น.

ถึง จ.แพร่ นำท่านชม แพะเมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดการเคลื่อนตัวและยุบตัวของ หน้าดิน ทำให้เกิดเป็นเสาหินและแนวผาที่สวยงามแปลกตา

11.00 น.

นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านบ้านฝ้าย

13.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.30 น.

ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(วัดใหญ่) ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช อันศักดิ์สิทธิ์ และเลือกซื้อของฝาก

16.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระบนรถ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านหงษ์ฟ้า นครสวรรค์

23.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดสุภาพสำหรับการเที่ยวชมวัด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ที่นั่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้โอนเงินค่ามัดจำ ที่นั่งจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ แลมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. กรุณาส่งเอกสาร,หนังสือเดินทางตัวจริง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
4. การชำระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจาก ทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่ารถบัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ 8 ท่าน,รถบัส 30 ท่าน)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคา ค่าน้ำมัน,ค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับขึ้น ก่อนการเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน,ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง,การประท้วง,การก่อจราจล,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ธนพล  ชีวรัตนพร กสิกรไทย ลาดพร้าว 25 045-2-01228-8 ออมทรัพย์
คุณ ธนพล  ชีวรัตนพร ไทยพาณิชย์ ลาดพร้าว 10 047-2-55846-9 ออมทรัพย์
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com