คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงใหม่-อินทนนท์-ปางช้าง-ดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ขันโตกดินเนอร์ ปางช้างแม่ตะมาน-ฟาร์มกล้วยไม้-ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล 3 วัน 2 คืน โดย PG

นำท่านเยือนดินแดนล้านนา จ.เชียงใหม่ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ นมัสการพระพุทธสิหิงค์ ที่วัดพระสิงห์ นั่งรถลากเที่ยวชมเวียงกุมกาม นครโบราณใต้ภิภพ ชมปางช้างแม่ตะมาน ขี่ช้าง นั่งเกวียน ล่องแพ ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำท่านขึ้นดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ พระธาตุนภเมทนีดล และนภพลภูมิสิริ ถนนคนเดินเชียงใหม่ เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-ขันโตกดินเนอร์

10.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 ภายในประเทศ ทางเข้าประตูที่ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก (ท่านสามารถไปใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

12.10 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 217

13.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระ มัคคุเทศก์รอรับท่าน และนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

14.00 น.

เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ คุ๋บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

16.00 น.

เดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวิหารลายคำ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่สวยงาม ชมวิหารและหอไตร สถาปัตยกรรมแบบล้านนา และเป็นสถานที่ไหว้พระธาตุปีเกิดของปีมะโรง ตามความเชื่อของชาวล้านนา

17.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Movenpick Suriwongse หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(1) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น หลังอาหารกลับสู่ที่พัก เชิญท่านเดินเล่นที่เชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่าร์ตามอิสระ พัก โรงแรม Movenpick Suriwongse หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : เชียงใหม่-ปางช้าง-วัดบ้านเด่น-ฟาร์มกล้วยไม้-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ถนนคนเดิน

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ อ.แม่แตง นำท่านชม ปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงของช้างแสนรู้ที่น่ารัก อาทิ การลากซุง การเต้น การวาดภาพของช้าง ภายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เชิญท่านซื้ออาหารเลี้ยงช้างตามอิสระ

10.00 น.

นำท่านเที่ยวชม วัดบ้านเด่น ชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พระอุโบสถ วิหาร หอไตร เชิญท่านนมัสการพระธาตุเจดีย์ สิบสองราศี ได้เวลาพอสมควรเดินสู่ อ.แม่ริม

11.00 น.

นำท่านชม ฟาร์มกล้วยไม้ ใบออคิด ชมดอกกล้วยไม้ นานาชนิด ที่สวยงามตระการตา เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับดอกกล้วยไม้ได้ตามอิสระ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ฟาร์มกล้วยไม้

13.00 น.

เดินทางสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ ท่านได้นั่งรถราง ชมโบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม อาทิ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ และซากโบราณสถานอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายตลอดการเดินทาง

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมสถานที่จัดงานพืชสวนโลก ผ่านประตูช้างค้ำเข้าชมบริเวณ หอคำหลวง สถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบล้านนา ถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆภายใน อาทิ วัดเชียงทอง ของประเทศลาว และสวนของประเทศต่างๆ ที่มาจัดแสดง ท่ามกลางพรรณไม้นานาชนิด หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 9-31 สิงหาคม ชมเทศกาลทุ่งดอกปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม เพลิดเพลินกับทุ่งปทุมมา บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การจัดสวนประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การประกวดปทุมมาสายพันธุ์ต่างๆ

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านอิ่มปลาเผา

19.30 น.

นำท่านสู่ ถนนคนเดินเชียงใหม่ (เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์) ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดกลางคืน ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามอิสระ

22.00 น.

กลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม Movenpick Suriwongse หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมธนีดล-บ้านถวาย-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ สักการะสถูปเจ้าอินทรวิชยานนน์ เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านครัวมิตรภาพ

13.00 น.

เข้าชม โครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ผลิตผลหลักคือไม้ดอกเมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้และการเพาะขยายพันธุ์ของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด

14.00 น.

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เชิญท่านเลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ ของฝากที่ ขึ้นชื่อ อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม ไปเป็นของฝาก

17.30 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง (ท่านสามารถไปใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

19.00 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 220

20.20 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ชั้นประหยัด
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 เงื่อนไขการจองทัวร์

วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 5,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน         บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com