คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเมืองปาย-ดอยอ่างขาง-น้ำตกหมอกฟ้า-ห้วยน้ำดัง-ดอยกิ่วลม-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู โครงการหลวง-หมู่บ้านชาวเขา นอแล ขอบด้ง-เวียงกุมกาม 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวเมืองปาย เมืองปาย…เสน่ห์แห่งเมืองท่องเที่ยว ที่เงียบสงบน่ารัก ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา หลากหลายด้วยวัฒนธรรม และธรรมชาตที่สวยงามตระการตา ลำน้ำปายที่ไหลสงบ ชมน้ำตกหมอกฟ้าที่สวยงาม เที่ยวเมืองปาย นมัสการพระอุ่นเมือง วัดน้ำฮู สักการะพระธาตุแม่เย็น ชมความสวยงามของ ห้วยน้ำดัง เที่ยวเชียงใหม่ ขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศึกษาโครงการพระราชดำริ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว วิถีวัฒนธรรมชาวเขา พัก รีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน และ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จัดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่ 2 : เชียงใหม่-น้ำตกหมอกฟ้า-ปาย-วัดน้ำฮู-พระธาตุแม่เย็น-สะพานปาย-ถนนคนเดิน

05.00 น.

รุ่งอรุณ ที่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)

08.00 น.

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทาง สู่ อ.ปาย ตามเส้นทาง สายแม่มาลัย-ปาย

10.00 น.

นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา

12.00 น.

ถึง อ.ปาย บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านครัวระเบียงปาย

13.00 น.

นำท่านเที่ยวชมเมืองปาย เที่ยว วัดน้ำฮู ให้ท่านนมัสการ พระอุ่นเมือง ที่เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเชิญท่านสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนภายในรีสอร์ท ที่สวยงามตามอิสระ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านชาลีแอนด์เล็ก จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย พัก บ้านกะทิงปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ปาย-ห้วยน้ำดัง-ดอยอ่างขาง-บ้านขอบด้ง-นอแล-รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

อำลาเมืองปาย นำท่านเดินทางสู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

09.30 น.

ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านอาหาร

14.00 น.

เดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง ระหว่างทาง แวะชมความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ บ้านขอบด้ง นอแล สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

17.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง รีสอร์ทหรูหรา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7) บ้านนาหา หลังอาหารเชิญท่านเดินเที่ยวชมตลาดหน้าโครงการหลวง ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน พัก โรงแรม รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

วันที่ 4 : โครงการหลวงอ่างขาง-วัดบ้านเด่น-เวียงกุมกาม-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่านเข้าเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด และมีการจัดเป็นส่วนต่างๆ

11.00 น.

อำลาดอยอ่างขาง เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านนิวศิริชัย

13.00 น.

นำท่านสู่ วัดบ้านเด่น นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

16.30 น.

นำท่านชม เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านอิ่มปลาเผา จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

20.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้ง หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com