คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวลาวใต้- จำปาสัก-ปากเซ-อุบลฯ- ช่องเม็ก-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทวัดพู- น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกตาดเยือน- น้ำตกตาดผาส้วม-ตลาดดาวเรือง 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวลาวใต้ นำท่านเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก นำท่านนั่งเรือ เพื่อชมน้ำตกหลี่ผี น้ำตกที่ มีสายน้ำที่เชี่ยว และสวยงาม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้ชื่อว่าเป็น น้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเซีย ที่มีความสวยงาม ชมปราสาท วัดพู ปราสาทหินแบบขอมที่งดงาม ที่สุดของลาว มรดกโลกของลาว ชมความน่ารักของน้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดเยือน ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดาวเรือง ด่านช่องเม็ก และเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก พักโรงแรม จำปาสักแกรนด์ 2 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 น.

เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทวัดพู

05.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้า ณ เขื่อนสิรินธร ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวพร้อม บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร สโมสรเขื่อนสิรินธร

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ด่านชานแดนช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว

10.30 น.

ออกเดินทาง สู่เมืองปากเซ (ระยะทาง 45 กม.) เมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวตอนใต้ ข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ตรงเข้าสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก พาทุกท่านสู่ เมือง บาเจียง เจริญสุข เมืองเดียวของลาวที่มีนามสุกลต่อท้าย พร้อมฟังเรื่องราว รักสามเศร้า ของท้าวบาเจียง นางมะโรง และท้าวจำปาสัก เป็นที่มาของที่ต่างๆในลาว

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านอาหาร

13.00 น.

เดินทางสู่ ปราสาทวัดพู นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า เข้าชมปราสาทวัดพูด้านใน ชมเสาหลักเมืองของนครจำปาสัก ที่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ประกอบพิธีวางเสาหลักเมือง แวะชมวังเก่าของเจ้าบุญอุ้มและเจ้าบุญอ้อม ผู้ครองนครจำปาสัก ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย ชมที่เก็บหลักศิลาจารึกซึ่งบันทึกด้วยอักษรปันละวะและวัตถุโบราณที่เก่าแก่ นำท่านเดินผ่านเสานางเรียง ชมศาสนสถานของขอมที่เก่าแก่ที่สุดและงดงามที่สุดในประเทศลาว ชมภาพแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ

16.30 น.

เดินทางกลับสู่เมืองปากเซ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านอาหาร หลังจากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่สงบเงียบ พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ล่องเรือน้ำตกหลี่ผี-มหานทีสี่พันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าเอเซีย)-ปากเซ

07.00 น.

รุ่งอรุณยามเช้า กับบรรยากาศที่สดใส บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่เส้นทางสาย 13 สู่ ท่าเรือบ้านนากระสัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

10.30 น.

นำท่านลงเรือหางยาว ล่องมหานทีสี่พันดอนลัดเลาะไป ตามเกาะแก่งต่างๆ สู่น้ำตกหลี่ผี เรือจอดเทียบท่าที่เกาะดอนเหลด ขึ้นรถ 5 แถว ท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหินที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน น้ำตกหลี่ผีหรือน้ำตกสมพะมิด เชิญท่านเก็บภาพประทับใจ จากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(6) ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความงดงามของสายน้ำตก ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” น้ำตกกลางลำน้ำโขงที่กว้างกว่า 8 กิโลเมตร มีโขดหินเป็นเกาะแก่งลดหลั่นเป็นชั้นๆทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีกระแสน้ำตกเชี่ยวแรงเป็นฟองฝอย เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เชิญท่านเก็บภาพความสวยงามต่างๆ จนได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ปากเซ

18.00 น.

นำคณะท่านเดินทางเข้าโรงแรม โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : น้ำตกตาดฟาน-น้ำตกตาดผาส้วม-ตลาดดาวเรือง-ช่องเม็ก-Duty Free-อุบลฯ-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อำลาที่พัก เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน นำท่านชมความงามของสายน้ำตก ที่ทิ้งตัวจากที่สูงลงสู่เบื้องล่าง เป็นภาพที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม ระหว่างทางผ่าน ชมไร่ชา-กาแฟ ของชาวบ้าน ชมการสาธิตการคั่วชา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟตามอิสระ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(9) ร้านอาหารตาดผาส้วม หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม (ตาดผาส้วม แปลว่า ห้องนอนของหญิงสาว) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ใกล้ๆกันชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ เผ่าเทิง

13.30 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเงิน สินค้าหัตถกรรม ผ้าไหม เป็นต้น แล้วเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า-ช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเงิน สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น จากนั้นเดินทางยังด่านวังเต่า-ช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE)ที่ด่านช่องเม็ก

16.00 น.

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ร้านหงษ์ฟ้า แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ

05.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน,เสื้อกันหนาว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้ง หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 3,000 บาท เพื่อ เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com