คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เยือนปราสาทนครวัด ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก • ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา • ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม • ปราสาทตาพรหม "ทูมเรเดอร์" ปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น • นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • รวมแสตมป์ วีไอพี ต.ม.ไทย และ กัมพูชา นำรถบัสไปรับตรงประตูใหญ่ที่ชายแดน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต จ.สระแก้ว-เสียมเรียบ-โตนเลสาป-อังกอร์ไนท์มาเก็ต

04.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ “แตงโมทัวร์” รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

05.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ .อรัญประเทศ .สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง (1)  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

09.30 น. เดินทางถึง ด่านปอยเปต  อ.อรัญประเทศ .สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเข้ากัมพูชาแบบวี.ไอ.พี. จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศฝั่งกัมพูชา นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา, เมืองศรีโสภณ  ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 154 กม .ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นำท่านลงเรือล่อง โตนเลสาบ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบองและเสียมราฐ(เสียมเรียบ)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ร้านอาหาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Starry Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า www.starryangkorhotel.com
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่อังร์กอไนท์มาร์เก็ต หรือตลาดเดินเล่นกลางคืนของเสียมเรียบ จะมีร้านอาหาร ร้านกินดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านนวด

วันที่ 2 : นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายศรี-นครวัด-ระบำนางอัปสรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม เมืองพระนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดากำลังฉุดนาค อีกด้านหนึ่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่เหล่าพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของ พระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กๆโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ  นำท่านชื่นชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาท  ทำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพังลงมา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็กๆ ที่อยู่รอบนอก  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลังและหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดแต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน  จากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ได้ถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย  แนะนำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ที่ยิ้มเห็นฟัน ถ่ายภาพนครวัดห้าปรางค์และมีเงาสะท้อนในน้ำ ถ่ายภาพนางอัปสร เซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น..
เย็น รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Starry Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า www.starryangkorhotel.com

วันที่ 3 : องค์เจก องค์จอม-ตลาดซาจ๊ะ-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ด่านปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล ช้อปปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ “The old market” เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารที่อยู่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างสมัยอาณานิคม.. นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของที่ระลึก..สินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าก๊อบปี้ ร้องเท้าและของที่ระลึกต่างๆ นานาชนิด 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ชายแดนกัมพูชา -ไทยด่านปอยเปต ระหว่างทางแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างทางเพื่อเป็นที่ระลึกหลังอาหาร  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง อิสระชอปปิ้งสินค้าราคาถูกนานาชนิดที่ ตลาดโรงเกลือ
16.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
***กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท / ท่าน***
***เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 8-9 ที่นั่ง ราคาท่านละ 7,900 บาท***
กรุณาเตรียมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 50 บาท/ท่าน (รวม 3 วัน 150 บาท) ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของ ไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 30 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตตานี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 รวมแสตมป์ วีไอพี ต.ม.ไทย และ กัมพูชา นำรถบัสไปรับตรงประตูใหญ่ที่ชายแดน
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท)
 ค่ากาล่าดินเนอร์วันที่ 14 และ 31 ธันวาคม

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 เอกสารที่ใช้ในการเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 เอกสารที่ใช้ในการเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า และมีสภาพ สมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ


***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน***

เงื่อนไขการจอง
 แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับทำการจอง
 ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com