คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ-พิษณุโลก-นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชา-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ พระตำหนักเขาย่า-หอสมุดนานาชาติ-อนุสาวรีย์เขาค้อ-พระพุทธชินราช 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย เที่ยวเพชรบูรณ์-เขาค้อ นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชา องค์จำลอง เยือนเขาค้อ เมืองดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย และเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย แวะนมัสการพระพุทธชินราช เมืองสองแคว พิษณุโลก สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย พัก โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-พระพุทธมหาธรรมราชา-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-อิมพีเรียล ภูแก้ว

06.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(2) ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ หลังอาหารออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ

14.00 น.

นำท่านแวะนมัสการ “พระพุทธมหาธรรมราชา” องค์จำลอง ที่พึ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้เอง เพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้จำลองมาจากองค์จริงๆ ที่ใช้ในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัยลพบุรีชาวบ้านพบในแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัด จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดนี้

16.00 น.

เดินทางถึง แค้มป์สน จ.เพชรบูรณ์ ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" นำท่านเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นชม วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ นำท่านเข้าสู่ที่พัก...อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท รีสอร์ทสวยท่ามกลางธรรมชาติ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

บริการอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : พระบรมธาตุเจดีย์ กาญจนาภิเษก-พระตำหนักเขาค้อ-Route12-นมัสการพระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

หลังอาหารเช้า นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเขาค้อ นำชม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เจดีย์มีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรม สมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ เชื่อว่าหากใครมีโอกาสแวะมาสักการะ อย่าลืมตีระฆังที่เป็นราวยาวด้านข้าง ให้ครบทุกใบ เพราะเชื่อกันว่ากันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปี ชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เป็นจุดชมวิวที่ดีมาก สร้างด้วยหินอ่อนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเทิดทูน วีรกรรมของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินไทย ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ(ฐานอิทธิ) แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยสมรภูมิเลือดเขาค้อ จากนั้นขึ้นชม พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าน้ำทะเล 1,050 เมตร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านมาลี

13.00 น.

นำท่านแวะ Route 12 เป็นจุดพักรถ ร้านกาแฟ และของฝาก เก๋ๆ ก่อนอำลาเขาค้อ

14.00 น.

เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทาง

16.00 น.

ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสักการะ พระพุทธชินราช ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีซุ้มเรือนแก้วที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาลักษณะเป็นรูปตัวเหรา ถือเป็นศิลปะที่สวยงามมากอย่าหนึ่ง พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะเก้าห้อง ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อย่างในปัจจุบัน

17.00 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ร้านแพภูฟ้าไทย

18.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

22.30 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ , ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
2.ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ(พักห้องละ 2 ท่าน) , ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
3.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ , ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการที่ระบุ ,ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ , เสื้อกันฝน , เสื้อกันหนาว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2.ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4.ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา
 โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com