คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-โครงการเกษตรหลวง-บ้านขอบด้ง-นอแล-รีสอร์ทธรรมชาตออ่างขาง เวียงกุมกาม-ดอยสุเทพ-หมีแพนด้า-อะควาเรี่ยม 3 วัน 2 คืน โดย TG

ทัวร์ไทย เที่ยวเชียงใหม่-ดอยอ่างขาง นำท่านเยี่ยมชมโครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ศึกษาและเรียนรู้ โครงการหลวงในพระราชดำริ ชมพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขา เที่ยวเชียงใหม่ วัดบ้านเด่น สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม เที่ยวปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงของช้างแสนรู้ ขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียน ชมนครใต้ภิภพ เวียงกุมกาม อายุกว่า 700 ปี ชมความน่ารักของหมีแพนด้า และหลินปิง และชม เชียงใหม่อะควอเรี่ยม นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ พัก All Seasons เชียงใหม่ 1 คืน และ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่-เวียงกุมกาม-ขันโตกดินเนอร์

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 ภายในประเทศ ทางเข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน-ซี (C) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น.

เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 102

08.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

09.00 น.

นำท่านเดินทางขั้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(1) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน และชมความน่ารักของแพนด้าน้อย หลินปิง จากนั้นชมความน่ารักของ หมีโคอาล่า สามชิกใหม่ของสวนสัตว์ ได้เวลาพอสมควร นำท่านชม เชียงใหม่ อะควาเรี่ยม ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ ศึกษาและเรียนรู้สัตว์น้ำ นานาชนิด ภายในอะควาเรี่ยม ชมตู้กระจกขนาดใหญ่ ตื่นตาตื่นใจกับปลามากมาย

16.30 น.

นำท่านชม เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่สมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

17.30 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Seasons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(2) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนาพร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ แล้วกลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืนพัก โรงแรม All Seasons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ปางช้างแม่ตะมาน-ขี่ช้าง-ล่องแพ-ดอยอ่างขาง-บ้านขอบด้ง-นอแล

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อ.แม่แตง

09.00 น.

นำท่านเข้าสู่ ปางช้างแม่ตะมาน ที่มีช้างมากมายนับสิบๆเชือก เชิญท่านให้อาหารช้างตามอิสระ จากนั้นนำท่าน นั่งช้างท่องไพร (เชือกละ 2 ท่าน) ตามเส้นทางที่เป็นธรรมชาติ ผ่านไปตามลำน้ำและผืนป่าที่ร่มรื่นสวยงาม และ นั่งเกวียน ย้อนยุคไปกับพาหนะของคนสมัยก่อน ที่ใช้โคเทียมเกวียนในการเดินทาง ชมวิถีชีวิตชนบทตามหมู่บ้านที่ผ่าน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ปางช้างแม่ตะมาน

13.00 น.

นำท่าน ล่องแพไม่ไผ่ (แพละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ไหลเอื่อยๆ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่อแพพาท่านล่องไป จนถึงท่าขึ้นแพ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.ฝาง ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามลำน้ำปิง

15.30 น.

ขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง ระหว่างทาง แวะชมความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ บ้านขอบด้ง และ บ้านนอแล ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่นี่ และชมวิวทิวทัศน์ของเขตชายแดนไทย-พม่า ที่ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล

17.00 น.

เดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง รีสอร์ทที่หรูหรา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในรีสอร์ท ที่สวยงามด้วยดอกไม้นานาพรรณ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(5) ร้านบ้านนาหา หลังอาหารเชิญท่านเดินเที่ยวชมตลาดหน้าโครงการหลวง ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ แล้วพักผ่อนยามค่ำคืนพัก โรงแรม รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

วันที่ 3 : เยี่ยมชมโครงการหลวงอ่างขาง-วัดบ้านเด่น-ช้อปปิ้งบ่อสร้าง-เชียงใหม่

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่านเข้าเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด เชิญท่านถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพรรณ

11.00 น.

อำลาดอยอ่างขาง เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ร้านนิวศิริชัย

13.00 น.

นำท่านสู่ วัดบ้านเด่น นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

15.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เส้นบ่อสร้าง-สันกำแพง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของ จ.เชียงใหม่ ชมการผลิตสินค้าและให้ท่านได้เลือกซื้องานฝีมือหัตถกรรมเป็นของฝาก อาทิ ร่มบ่อสร้าง เครื่องเงิน ผ้าไหม เครื่องหนัง เป็นต้น

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(8) ร้านอิ่มปลาเผา แล้วนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

20.50 น.

เหิรฟ้ากลับ สู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 121

22.10 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว อาทิ ครีมอาบน้ำ แชมพู ฯลฯ
กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,แว่นกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว


หมายเหตุ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจองทัวร์
วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน           บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน       บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com