คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์Z-Consortium

ไฮไลท์สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG PROMOTION

แมดริด-ทอเลโด้-ซาราโกซ่า-บาร์เซโลน่า- วาเลนเซีย กำหนดการเดินทาง 18 – 25 / 22 – 29 ธันวาคม2556
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D10-12 เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้ประตูทางเข้า 2- 4 เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ รอให้การต้อนรับเเละอำนวยความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – แมดริด (สเปน) – ทอเลโด้ - ซาราโกซ่า

00.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 948 บินตรงสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน (มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.50 น.

การบินไทย นำท่านเดินทางถึงแมดริด โดยสวัสดิภาพหลังผ่านการตรวจรับ สัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด Toledo (เดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองป้อมน้อย" ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน เมืองโบราณแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมือง 2,200 ปีมาแล้ว ในเวลา ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือเข้าปกครองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชน ชาติมัวร์ จนถึงปี ค.ศ. 1085 จึงได้ตกมาอยู่ภายใต้ความครอบครองของ กษัตริย์อัลฟองโซที่ 6 ซึ่งได้ทรง สถาปนาให้เป็นนครหลวงแห่งจักรวรรดิของ พระองค์ตลอดมา จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายราช สำนักไปประทับอยู่ ในนครแมดริด ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังฝังแน่นคละกันอยู่ใน ชีวิตประจำวันของชาวเมือง นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งทอเลโด้ มรดกแสดง ความเป็นเมืองศาสนาของสเปน สัญลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามด้วย สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลคาซาร์ขนาดใหญ่ เป็น ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 เดินเที่ยวชมเมืองผ่านชม โบสถ์ซานโตโตเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกบ้านของเอล เกรโก ใน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิวรวมทั้งโบสถ์ยิวซินาก็อก จากนั้น อิสระให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดี มี ชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือดามัสเซเน (Damascene) ภาชนะโลหะลงดำ แล้ว ขึ้นลายด้วยใยทองเงินและทองแดง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า Zaragoza  (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.)เมือง ใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง กลางของ 2 เมืองหลักทางการท่องเที่ยว บาร์เซโลน่า และ แมดริด นำท่านเดิน ชมบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่สวยงามที่ตั้งแห่งมหาวิหารแม่พระเสาหินที่มีชื่อเสียง ของซาราโกซ่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม   HUSA PUERTA DE ZARAGOZA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ซาราโกซ่า - บาร์เซโลน่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อเมือง บาร์เซโลน่า BARCELONA ( เดินทางประมาณ 4 ช.ม. ) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และนับว่าเป็นเมืองสำคัญอันดับที่ 2 ของสเปน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน La Ramblas  ลา รัมบลาส ที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส CHRISTOPHER  COLUMBUS ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 ที่ชี้ออกไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นตลาดดอกไม้และสินค้าพื้นเมือง  ซึ่งถนนเส้นนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่คึกคักสุดของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม   FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : บาร์เซโลน่า – วาเลนเซีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงานของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ  เกาดิ ANTONIO GAUDI บนถนนพาสิโอ การ์เซีย  นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า  นำท่านชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง ซากราดา แฟมิเลีย LA SAGRADA FAMILIA  ฝีมือการออกแบบของเกาดิเช่นกันซึ่ง มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลกและยังใช้เวลาก่อสร้างมานานนับร้อยปี ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์  ก่อนนำท่านสู่ Parque Quell  สวนสาธารณะที่มีผลงานอีกหลายชิ้นของเกาดิ จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ที่บาร์เซโลน่า เป็นเจ้าภาพเมื่อปี 1992

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งกอสตา เดล อะซาร์ หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียนสู่เมืองวาเลนเซีย Valencia หรือบาเลนเซีย (เดินทางประมาณ 4 ช.ม. )

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HUSA MAS CAMARENA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : วาเลนเซีย-แมดริด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองวาเลนเซีย เข้าสู่ใจกลางจตุรัสเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลากลาง,ที่ทำการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้วัวกระทิง แล้วไปชมวิหารแห่งบา เลนเซีย ติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจำเมือง นับเป็นจัตุรัสที่สวยงามดูสงบยิ่งนักสองข้างทางมีภัตตาคาร,บาร์,ร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยแล้วไปชมเขตเมืองใหม่ที่ตั้งของท่าเรือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเท่าที่เคยมีมาออกแบบโดย สถาปนิกชาวบาเลนเซีย ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ออมนิแมกซ์,โรง ศิลปะการแสดง,พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร์ จากนั้นไป ชมชายหาด แหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง แนวชายหาดยาวสุดสายตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแมดริดMadrid (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.)นครหลวงแสนสวยของสเปน ที่ตั้งอยู่เชิงเขาเซียร์ร่าที่นับว่าเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงถึง 646เมตร และเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 ที่สเปนนั้นยังได้รับอิทธิพลของราชวงศ์ฮัปสเบิร์กของออสเตรีย และบูร์บองก์ของฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : แมดริด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองแมดริด MADRID เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งแต่ ค.ศ. 1561 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด นำท่านชมกรุงแมดริด มหานครทันสมัยซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาอำนาจที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดประเทศหนึ่ง ชมสถานที่สำคัญอันงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า PLAZA DE ESPANA ที่มีรูปหล่อทองแดงของ 2 อัศวิน ดอนกีโฆเต้และซานโจ, น้ำพุมหึมาที่ จตุรัสซีเบเลสเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมประตูชัยอัลคาล่า และพลาซ่ามายอร์ จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสมออสเตรีย-สเปน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านชมพระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ ดัดแปลงมาจากกรีก – รมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วน ภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัลคาซาร์ ซึ่งถูกไฟไหม้ เมื่อ ค.ศ.1734 ชมพระตำหนักที่ถูกตกแต่งด้วยภาพศิลป์ พรม เครื่องลายคราม และเครื่องประดับอันมีค่ามากมาย นับเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น อิสระพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้งย่านถนนแกรนด์เวีย ย่านช้อปปิ้งหลักของ เมืองแมดริด ที่มีร้านค้ามากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  HOLIDAY INN MADRID หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : แมดริด – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนยามเช้าตามอัธยาศัย
11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสาร ทำคืนภาษีและตรวจหนังสือเดินทาง
13.00 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 949 (มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)

วันที่ 8 : กรุงเทพฯ

05.35 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์
1.กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
2.หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยื่น และต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
5.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืน
เงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง  
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
9.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย คิดเป็นเงิน 800 บาท ยังไม่รวมในค่าทัวร์

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-แมดริด -กรุงเทพฯ
-ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
-ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
-ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
-สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
-ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 800 บาท

หมายเหตุ
-รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
-บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสเปน
*** กรณียื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต ***

 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน    นับจากวันเดินทาง  (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่น   วีซ่าด้วย  เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ใบ  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูปที่ใช้ทำวีซ่าห้ามซ้ำกับรูปที่เคยขอวีซ่าแล้วในเล่มหนังสือเดินทาง ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์  รูปตามตัวอย่าง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตรด้วย
4.หลักฐานการเงิน
4.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินเป็นยอดปัจจุบัน 1 สัปดาห์ ก่อนยื่นขอวีซ่ากับทางสถานฑูต
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันเด็ดขาด ***
4.2หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจน
4.3รบกวนขอหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร ให้ธนาคารออกให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนยื่นขอวีซ่า
5.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) 
5.1กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด   ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ
5.2กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
5.3กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
เท่านั้น  (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม)
6.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น
7.กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
8.กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรอง 
แพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
9.เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **
***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                     

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com