คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน

GT-PVG XJ02 เซี่ยงไฮ้ Shock Price-B บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เชียเอ็กซ์ (XJ)

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. เมนูพิเศษ.... (1) เสี่ยวหลงเปา
2. เมนูพิเศษ.... (2) ซี่โครงหมูอู๋ซี
3. เมนูพิเศษ.... (3) ไก่ขอทานหมูพันปี
4. เมนูพิเศษ.... (4) บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR
5. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ชวด
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กต่ำกว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง

21.30น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 1 แถวที่ 2สายการ
บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง

00.15น.
ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้โดยเที่ยวบินที่ XJ760 บริการ SNACK BOX บนเครื่อง
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมง จนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่)
เช้า

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงซาน นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน้ำพระ (เก้ามังกร) จากนั้นนั่งรถกอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย

จากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กำไล หรือจะเป็นเครื่องสำอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** ซีโครงหมูอู๋ซี **
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” เป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง
ตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมืองหังโจว จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสหยวนหยง( Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Suzhou Nanya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว=ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซูหัง  แวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก

**หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้
เรือเหมา**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **   ไก่ขอทานหมูพันปี **
บ่าย นำท่านชม ร้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม Hangzhou Relax Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 :  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านหยก-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+ หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไวทาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นแวะชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
กลางวัน

พิเศษ !! ปุ๊ฟเฟ่ต์นานาชาติGOLDEN JAGUAR

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร  ....อาหารบุฟเฟต์นานาชาติGOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาวท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิดอาทิหูฉลามรังนกหอยนางรมปลาดิบสเต๊กเนื้อเป็ดไก่งวงแพะย่างกุ้งทอดติ่มซำรวมถึงเค้กหลากหลายชนิดพิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้นเช่นชาเขียวหลงจิ่งชาอวู่หลงน้ำผลไม้เบียร์ท้องถิ่นไวน์แดงท้องถิ่นละไอศกรีมยี่ห้อ

นำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วยให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดินชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจจากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  ** เสี่ยวหลงเปา **
พักที่ โรงแรม Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 :  อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก)

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม Wanxin Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

03.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง
06.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ761 ** บริการSNACK BOXบนเครื่อง **
10.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ข้อควรทราบ : ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึง ตามเวลาที่ร้านกำหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 หยวน ต่อท่าน ต่อร้าน

** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ **
1.สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะทำให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน...หากลูกค่าท่านใดประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม...ดังภาพด้านบน

*หมายเหตุ...สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนั่งในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป สำหรับที่นั่ง Quiet Zone
- ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก)
- มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
- สามารถเข้าใจคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ์/คำพูดได้
- อายุ 15 ปีขึ้นไป สำหรับที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- ไม่ใช่ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม
สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. ทางแอร์เอเชียมีน้ำหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3. ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง

น้ำหนักขาไป /กลับ 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG
ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท - 500.- 750.- 1,100.-
ค่าอุปกรณ์กีฬา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ำหนักเพิ่มหลังจากทำการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ำหนักเกินกำหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองมีจำนวนผู้ใหญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.กระเป๋าเดินทางน้ำหนักที่สายการบินกำหนด ท่านละ 1 ใบ (20 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8 .ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป
**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว สำหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สำหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท //ยกเว้นพาสอเมริกา เก็บ 5,060 บาท**
ดังนั้น กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 200 หยวนต่อคน/ทริป //หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลยพินิจ
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หักที่ ณ จ่าย 3%

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
- ส่งสำเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
วีซ่ากรุ๊ป ทางบริษัจจะส่งชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสามารถเข้าไปพำนักเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
-อาชีพของลูกค้า
**หมายเหตุ**
เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 10 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 10 วัน ก่อนเดินทาง หากได้เอกสารหลัง 10 วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000 บาท

**กรณีลูกค้ามีความประสงค์ยื่นคำขอแบบวีซ่าเดี่ยว**
ค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

 

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com