คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

หลงเสน่ห์..แดนใต้ สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

บ้านตาขุน-เขื่อนเชี่ยวหลาน(รัชประภา)-ล่องเรือชมวิวทัวทัศน์เขาหินปูน-เขาสามเกลอ พักผ่อนเล่นน้ำหน้าแพที่พัก-ถ้ำปะการัง-พายเรือคายัค-พระธาตุไชยา
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

22.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี

07.00 น.

รุ่งอรุณที่ บ้านตาขุน ให้ท่านล้างหน้าล้างตา และบริการอาหารเช้า(1) ที่บ้านตาขุน

09.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา(เชี่ยวหลาน) ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก บริเวณสันเขื่อน ที่สามารถมองเห็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ในบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น

10.00 น.

นำท่านสู่ ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือหางยาว ล่องทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลาน สู่ แพภูผาวารี ชมธรรมชาติอันงดงามที่ได้ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อน ระหว่างทาง แวะชมจุดไฮไลท์ของที่นี่ คือ เขาสามเกลอ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อ ชมทัศนียภาพระหว่างทาง

12.00 น.

เดินทางถึง แพภูผาวารี บริการอาหารกลางวัน(2) ที่แพภูผาวารี

13.30 น.

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก แพภูผาวารี ห้องพักแบบโมเดิร์น (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน) เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน

17.00 น.

นำท่านลงเรือ เพื่อไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ที่แพภูผาวารี

ที่พัก

แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 3 : แพภูผาวารี-ล่องเรือชมทะเลสาบ “กุ้ยหลินเมืองไทย”-ถ้ำปะการัง-เล่นน้ำตามอิสระ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์

08.30 น.

นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำปะการัง ถ้ำหินปูนที่มีความสวยงาม ชมหินงอกหินย้อนที่สวยงามภายในถ้ำ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ที่แพภูผาวารี

14.00 น.

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระภายในแพที่พัก หรือ เล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ได้ตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ที่มีบริการให้กับท่าน

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ที่แพภูผาวารี จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ

ที่พัก

แพภูผาวารี (ห้องแอร์ ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่ 4 : แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ที่แพภูผาวารี ท่ามกลางเสียงนกร้องและอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์

08.30 น.

อำลาที่พัก นำท่านลงเรือหางยาว นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน

10.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.ไชยา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร อ.ไชยา

13.00 น.

นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากต่างๆ อาทิ ไข่เค็มไชยา แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร อ.หัวหิน

23.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com