คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

ม่วนอกม่วนใจ๋...แอ่วเจียงฮาย เชียงรายดอกไม้งาม-ดอยตุง 3วัน 2คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL

วัดร่องขุ่น-สิงปาร์ค-ชมฟาร์มทัวร์-งานเชียงรายดอกไม้งาม-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง วัดห้วยปลากั้ง-ตักบาตรพระขี่ม้า-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : ดอนเมือง-เชียงราย-พระธาตุดอยตุง-พระตำหนัก-สวนแม่ฟ้าหลวง-บ้านดำ-วัดห้วยปลากั้ง

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเข้าประตูที่11-12 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปคอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอินและอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

08.20 น.

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL506

09.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงราย ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรุ๊ปและลำดับการจองทัวร์)

11.00 น.

นำท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(1) ศาลาลีลาวดี โครงการดอยตุง 

13.00 น.

นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมากนำท่านเข้าชมภายในพระตำหนักและเชิญท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม

14.00 น.

นำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงามบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนถึงเวลานัดหมาย

15.30 น.

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรมปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิ้นลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้าน ดำ” บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วย เขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น 

17.00 น.

นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลกตาของ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐาน เจ้าแกวนอิม ที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม องค์ใหญ่ แต่ละชั้นจะมี เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางต่างๆมากมาย รวมทั้ง หลงพ่อโสธรจำลอง และชม เจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาว ขนาดความสูง 69 เมตร ที่ตั้งเด่นเป็นสง่างดงามมาก

18.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย

19.30 น.

บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านหลู้ลำ หลังอาหารให้ท่านได้เดินเที่ยวสวนตุง ที่มีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ที่พัก

โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย    

วันที่ 2 : เชียงราย-ตักบาตรพระขี่ม้า-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ-ช้อปปิ้งแม่สาย

06.00 น.

ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เพื่อเข้าสู่ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง เชิญท่านร่วมทำบุญในรูปแบบที่ไม่มีใครเหมือน ตักบาตรพระขี่ม้า ซึ่งพระสงฆ์จะขี่ม้า มาเพื่อรับบิณฑบาตจากผู้มีจิตศรัทธา ที่เป็น 1 ใน Unseen
in Thailand และเชิญท่านทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ได้ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย ท่านสามารถซื้อชุดใส่บาตรได้ตามอิสระ

10.00 น.

นำท่านสู่ อ.เชียงแสน นำท่านสู่ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ และมีองค์พระเจดีย์ที่สูงที่สุดของเมืองเชียงแสน 

11.00 น.

นำท่านสู่ วัดพระธาตุผาเงา นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา กราบสักการะ พระธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ และสามารถชมวิวของแม่น้ำโขงและประเทศ สปป.ลาวได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อผาเงาพระพุทธรูปที่เก่าแก่ และมีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและวามเป็นสิริมงคล

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านตะวันริมโขง

13.00 น.

นำท่านสู่ สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง

14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่า ที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย จนถึงเวลานัดหมาย

16.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย

17.30 น.

บริการอาหารค่ำ(5) ที่ร้านเฮือนจั๋นคำ

วันที่ 3 : เชียงราย-ไร่สิงห์ปาร์ค-วัดร่องขุ่น-งานมหกรรมดอกไม้อาเซี่ยน-สวนทิวลิป-ดอนเมือง

07.00 น.

ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ ไร่สิงห์ปาร์ค

08.30 น.

นำท่านเข้าสู่ ไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค) ไร่ของบริษัท บุญรอด เจ้าของเบียร์สิงห์ ท่านจะได้เห็น รูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นสีทอง มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมฟาร์มทัวร์
โดยการนั่งรถลาก สัมผัสความงดงามของไร่บนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ภายในตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด และพื้นที่เกษตรกรรมไร่ชากว่า 600 ไร่ ผ่านจุดต่างๆภายในไร่ สวนสัตว์ภายในไร่ และให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

11.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.

นำท่านเข้าสู่งาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซี่ยน” บริเวณ สวนริมแม่น้ำกก ให้ท่านสัมผัสกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่บานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยว และพลาดไม่ได้กับการชม สวนดอกทิวลิปหลากสีสัน ที่มีความสวยงามกว่าแสนต้น เชิญท่านเดินเที่ยวงานและพักผ่อน เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพของมวล ดอกไม้นานาชนิด จนถึงเวลานัดหมาย

16.30 น.

นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก

17.00 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

19.40 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL545

21.05 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงราย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงราย-ดอนเมือง สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com