คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

เทศกาลผีตาโขน-ภูเรือ-ทุ่งดอกกระเจียว 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-ร่วมงานเทศกาลผีตาโขน-พระกริ่งปวเรศ วัดป่าห้วยลาด-มอหินขาว-ชมทุ่งดอกระเจียว-ผาสุดแผ่นดิน-ป่าหินงาม
พัก รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน และ โรงแรม ชัยภูมิ 1 คืน
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หล่มเก่า-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พระกริ่งปวเรศ-วัดป่าห้วยลาด

06.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.หล่มเก่า โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

เดินทางถึง อ.หล่มเก่า บริการอาหารกลางวัน(2) เมนูขนมจีนอาหารพื้นเมืองหล่มเก่า

13.00 น.

เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและ กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย ชุดสีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก 

14.00 น.

นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกันและไม่รุกรานต่อกันของ 2 อาณาจักร ระหว่าง
กรุงศรีอยุธยา(สยาม) และกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย ชุดสีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก 

15.00 น.

นำท่านเข้าชม วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง พระอารามที่สมเด็จย่าท่านได้ทรงพระราชทานทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างวัดนี้ ครั้งเมื่อนำหน่วยแพทย์อาสาออกช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วย ชมความงดงามของวิหารที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม ลวดลายไม้แกะสลัก กราบสักการะ “พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาจอมแพทย์” หรือพระกริ่งปวเรศ ขอพรเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อของคนโบราณ

16.00 น.

นำท่านเข้าสู่ วัดป่าห้วยลาด ในอดีตเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจนเป็นเป็นวัด ปัจจุบันได้มีการสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่ “พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตร เคลือบด้วยแร่แคลไซด์ สีขาวบริสุทธิ์ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ท่านได้สักการะ พญานาคราช 9 เศียร ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนภายในรีสอร์ท

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ที่รีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรม ภูเรือ บุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติภูเรือ-เที่ยวเทศกาลผีตาโขน-ชมขบวนแห่ผีตาโขน-ชัยภูมิ-เจ้าพ่อพระยาแล

05.00 น.

ตื่นแต่เช้ามืด นำท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูเรือ (ที่สูง 1,365 ม.) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศในช่วงฤดูหนาว สักการะ พระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดภูเรือ ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับกลับสู่ที่พัก

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 น.

เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านเที่ยว เทศกาลผีตาโขน ที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศ ชมขบวนแห่ผีตาโขนที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา ชมผีตาโขนเล็ก และผีตาโขนใหญ่ จากหมู่บ้านต่างๆ ที่แต่งกายด้วยสีสันสวยงาม หน้ากากผีตาโขนที่สวยงาม หยอกล้อกับนักท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน ให้ท่านได้เดินเที่ยวงานผีตาโขน และชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่วัดโพนชัย จนถึงเวลานัดหมาย  ***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวงาน

13.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ จ.ชัยภูมิ ตามเส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ-ชัยภูมิ เส้นทางที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทิวเขาที่สลับซับซ้อน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

16.30 น.

เดินทางถึง จังหวัดชัยภูมิ นำท่านกราบสักการะ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (พระยาแล) เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(5) ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : ชัยภูมิ-มอหินขาว-ทุ่งดอกกระเจียว-ผาสุดแผ่นดิน-ป่าหินงาม-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

ขึ้นรถตู้คันเดิม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูแลนคา

09.00 น.

เดินทางถึงอุทยานภูแลนคา ชมและถ่ายรูปกับ “มอหินขาว” หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย  ชมแท่งเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร จากนั้นชมกลุ่มหินที่มีรูปร่างแปลกตา เรียกว่า “หินโขลงช้าง” หินที่มีหินรูปร่างคล้ายโขลงช้างจำนวนมาก และชมวิวทิวทัศน์บริเวณ “เขาหัวนาค” ที่สวยงามสามารถมองทิวทัศน์ที่สวยงาม  หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์

12.00 น.

ถึง อ.เทพสถิต บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร อ.เทพสถิตย์

13.00 น.

นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นของอุทยาน นำท่านเข้าสู่ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของรอยต่อภาคกลางกับภาคอีสาน กว้างไกลสุดลูกตา จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งดอกกระเจียว ให้ท่านได้เดินลัดเลาะไปตามทางเดิน ชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ(ดอกบัวสวรรค์) สีชมพูอมม่วง ที่บานสะพรั่งเต็มทุ่ง สลับกับหญ้าเพ็ก ในช่วงฤดูฝน ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน

14.00 น.

นำท่านชม ลานหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา อาทิ หินถ้วยฟีฟ่าเวิล์ดคัพ หินปราสาท หินมอหำตั้ง หินรูปสัตว์ต่างๆ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากบริเวณหน้าอุทยาน

15.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ เค้กบ้านสวน ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอิสระ และทานอาหารค่ำตามอิสระ

20.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com