คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์กัมพูชา

เยือน..ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-นครวัด-นครธม พนมกุเลน(ศิวลึงค์ใต้น้ำ) 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ


นครวัด ที่สุดแห่งปราสาทขอม หนึ่งใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
• ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม
• ปราสาทตาพรหม "ทูมเรเดอร์" ปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น
• นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• เยือนเขาพนมกุเลนดินแดนแห่งเทพเจ้า มหัศจรรย์กับศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์
• รวมแสตมป์ วีไอพี ต.ม.ไทย และ กัมพูชา นำรถบัสไปรับตรงประตูใหญ่ที่ชายแดน
วันที่เดินทาง
21-23 ตุลาคม 2560
9-11 ธันวาคม 2560
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2017-12-09 3 วัน BUS 8,999 30 จองด่วน
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ
09.30 น. เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตวจคนเข้าเมืองขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพิธีการ ตวจคนเข้าเมืองขาเข้า(กัมพูชา) ที่ด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ผ่านเมืองศรีโสภณ ตามเส้นทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสองข้างทาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กม. นำท่านลงเรือ ล่องโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืด ผ่านชมบ้านเรือนของชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ในฤดูน้ำหลาก จะคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำธงปม,กำปงชะนัง,โพธิสัตว์,พระตะบองและเสียมเรียบ
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ท์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลเขมรที่งดงาม อาทิ ระบำอัปสราที่สวยงาม
ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน นำท่านสู่ เมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ สะพานนาคราช บริเวณประตูของเมืองนครธม มีรูปปั้นของเหล่าเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านบน แกะสลักเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านชมตัวปราสาทด้านใน ชมตัวปราสาทบายน ที่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มียอดปราสาทจำนวน 37 ยอด หน้าพระโพธิสัตว์ 54 หน้า ที่เรียกว่า “รอยยิ้มแห่งบายน” ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน
10.30 น. นำท่านชม ปราสาทตาพรหม  อีกหนึ่งปราสาท ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและประทับใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เก่าแก่ของตัวปราสาท ที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยมีต้นสะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ที่ขึ้นปกคลุม ชอนไชตัวปราสาทจนถึงด้านบน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญ ในถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ทูมไรด์เดอร์”
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินสีชมพู ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวร พระนาว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือพระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม สร้างขึ้นใสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 5 เป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาท การแกะสลักลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม ภาพสลักต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่ง จนได้รับฉายาว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชา” จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักรสาน ที่ชาวบ้านนำมาขายข้างทาง เหมือนกับเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเสียมเรียบ
15.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน เข้าสู่ ปราสาทนครวัด ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ช่วงปี ค.ศ.1113-1150) ถือว่าเป็นศาสนสถานพระจำเมืองของพระองค์ ตัวปราสาทได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นศาสนสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในสมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุ่งเรือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ่ ชมภาพแกะสลักต่างๆ เสานางเรียง ชมรูปแกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ ภาพกระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เป็นต้น
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : พนมกุเลน-ปอยเปต-กรุงเทพฯ

06.30 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน นำท่านชม ศิวลึงค์ใต้น้ำจำนวนมาก และรูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชมน้ำตกพนมกุเลนต้นน้ำแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่เป็นแหล่งหินสำหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) (แบบปิกนิค บริเวณเหนือน้ำตกบนยอดเขา)
บ่าย ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
17.00 น. เดินทางถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ประเทศไทย) ที่ด่านอรัญประเทศ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
22.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 ธันวาคม 2560

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 10,999 
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 8,999 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 8,999 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 8,999 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 8,999 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 7,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน -  

เที่ยวบินการเดินทาง

ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
::: ไม่มีข้อมูลเที่ยวบิน :::

หมายเหตุ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

ที่ควรนำติดตัวเอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ(สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 1,500 บาท
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้ สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com