คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์กัมพูชา

เยือน..ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-นครวัด-นครธม พนมกุเลน(ศิวลึงค์ใต้น้ำ) 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ


นครวัด ที่สุดแห่งปราสาทขอม หนึ่งใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
• ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม
• ปราสาทตาพรหม "ทูมเรเดอร์" ปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น
• นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• เยือนเขาพนมกุเลนดินแดนแห่งเทพเจ้า มหัศจรรย์กับศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์
• รวมแสตมป์ วีไอพี ต.ม.ไทย และ กัมพูชา นำรถบัสไปรับตรงประตูใหญ่ที่ชายแดน
วันที่เดินทาง
21-23 ตุลาคม 2560
9-11 ธันวาคม 2560
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ
09.30 น. เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตวจคนเข้าเมืองขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพิธีการ ตวจคนเข้าเมืองขาเข้า(กัมพูชา) ที่ด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ผ่านเมืองศรีโสภณ ตามเส้นทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสองข้างทาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กม. นำท่านลงเรือ ล่องโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืด ผ่านชมบ้านเรือนของชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ในฤดูน้ำหลาก จะคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำธงปม,กำปงชะนัง,โพธิสัตว์,พระตะบองและเสียมเรียบ
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ท์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลเขมรที่งดงาม อาทิ ระบำอัปสราที่สวยงาม
ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน นำท่านสู่ เมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ สะพานนาคราช บริเวณประตูของเมืองนครธม มีรูปปั้นของเหล่าเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านบน แกะสลักเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านชมตัวปราสาทด้านใน ชมตัวปราสาทบายน ที่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มียอดปราสาทจำนวน 37 ยอด หน้าพระโพธิสัตว์ 54 หน้า ที่เรียกว่า “รอยยิ้มแห่งบายน” ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน
10.30 น. นำท่านชม ปราสาทตาพรหม  อีกหนึ่งปราสาท ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและประทับใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เก่าแก่ของตัวปราสาท ที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยมีต้นสะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ที่ขึ้นปกคลุม ชอนไชตัวปราสาทจนถึงด้านบน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญ ในถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ทูมไรด์เดอร์”
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินสีชมพู ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวร พระนาว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือพระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม สร้างขึ้นใสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 5 เป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาท การแกะสลักลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม ภาพสลักต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่ง จนได้รับฉายาว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชา” จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักรสาน ที่ชาวบ้านนำมาขายข้างทาง เหมือนกับเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเสียมเรียบ
15.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน เข้าสู่ ปราสาทนครวัด ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ช่วงปี ค.ศ.1113-1150) ถือว่าเป็นศาสนสถานพระจำเมืองของพระองค์ ตัวปราสาทได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นศาสนสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในสมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุ่งเรือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ่ ชมภาพแกะสลักต่างๆ เสานางเรียง ชมรูปแกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ ภาพกระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เป็นต้น
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ที่พัก โรงแรมซิตี้ อังกอร์ (City Angkor Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : พนมกุเลน-ปอยเปต-กรุงเทพฯ

06.30 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน นำท่านชม ศิวลึงค์ใต้น้ำจำนวนมาก และรูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชมน้ำตกพนมกุเลนต้นน้ำแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่เป็นแหล่งหินสำหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมืองพระนคร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) (แบบปิกนิค บริเวณเหนือน้ำตกบนยอดเขา)
บ่าย ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
17.00 น. เดินทางถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ประเทศไทย) ที่ด่านอรัญประเทศ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
22.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

หมายเหตุ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

ที่ควรนำติดตัวเอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ(สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 1,500 บาท
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้ สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

 

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com