คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไทย

นอนดูดาว...เท้าจุ่มน้ำ countdown 2018 ตาก-ล่องทะเลสาบแม่ปิง 3วัน 2คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

ไหว้ “หลวงพ่อทันใจ”รับโชคลาภต้อนรับปีใหม่ที่วัดพระธาตุบ้านตาก
ชมเขื่อนภูมิพล(ยันฮี)-ล่องทะเลสาบเเม่ปิง ไหว้พระชมเมืองสร้อยสมัย 1,000 ปี
ชมความงามของถ้ำโยคี ถ้ำที่สวยที่สุดในภาคเหนือ
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง สถานะ
ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ตาก-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ-วัดพระธาตุบ้านตาก-วัดชัยชนะสงคราม-สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

05.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

11.30 น.

เดินทางถึง จังหวัดตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านเข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้ว ต่อมาชาวเมืองเห็นว่าไม่สมพระเกียรติ จึงพร้อมใจกันสร้างศาลขึ้นใหม่ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินในพระอิริยาบถประทับอยู่บนราชอาสน์ ศาลแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ชาวตากให้ความเคารพนับถือและสักการะ ทุกๆปีในช่วงใกล้สิ้นปีจะมีงานฉลองถือเป็นประเพณีที่ชาวตากร่วมกันจัดขึ้น

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบ้านตาก นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก (พระเจดีย์ชเวดากองจำลอง) ถือว่าเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดราศีมะเมีย ให้ท่านกราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ” ที่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อ ว่าขอสิ่งใดล้านแต่ได้ดังสมใจปราถนาทุกประการ

15.30 น.

นำท่านชม วัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดแห่งชัยชนะ ตามคำบอกเล่าเมื่อนานมาแล้ว การกระทำศึก ณ บ้านระแหง ของกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหง ที่มีชัยชนะขุนสามชน แห่งเมืองฉอด เชื่อกันว่ามีการสร้าง “หลวงพ่อโต-บันดาลชัยให้สมปราถนา” ให้ท่านได้ขอพร ทำการงานให้สำเร็จลุล่วง

16.30 น.

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิง ปัจจุบันใช้เป็นทางเดินชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำปิง แทนรถจักรยานยนต์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

17.30 น.

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรม เวียงตาก ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่ 2 : เขื่อนภูมพล(ยันฮี)-แพศรีน้ำเงิน-ล่องทะเลสาบแม่ปิง-ชมธรรมชาติ-พระธาตุแก่งสร้อย-พักผ่อนเล่นน้ำ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเช็คเอ้าท์อำลาที่พัก ออกเดินทางสู่เขื่อนภูมิพล

08.00 น.

เดินทางถึงบริเวณเขื่อนภูมิพล นำท่านชมทัศนียภาพของ เขื่อนภูมิพล(ยันฮี) เขื่อนคอนกรีตรูปโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ชมทิวทัศน์บริเวณเหนือเขื่อนที่งดงามยามเช้า ทะเลสาบที่กว้างใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา

08.30 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบแพเขื่อนภูมิพล นำท่านลงสู่ แพไม้สักสุดหรูแพนงนภัส นำท่านเข้าห้องพักบนแพ(ห้องละ 4 ท่าน ห้องน้ำรวม) เชิญท่านเก็บสำภาระเข้าห้องพัก

09.00 น.

แพเคลื่อนออกจากท่าเทียบแพ ล่องทะเลสาบแม่ปิง  พร้อมชมบรรยากาศของทะเลสาบแม่ปิง สองฝั่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ฟังเพลงไพเราะบนแพที่ขับกล่อมเพลิดเพลินกับการพักผ่อน สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนแพ 

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) บนแพ ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของขุนเขาน้อยใหญ่ ป่าไม้เมืองเหนือ เพลิดเพลินกับการล่องแพไปตามลำน้ำปิง ผ่านชมหินงอกหินย้อย ระหว่างทางที่ล่องแพ ผ่านสถานที่ต่างๆ อาทิ แก่งอาบนาง แก่งอกม้า แก่งผาหมอน แก่งเสือเต้น พระบาทท่าฮ้าว แก่งตะละน้อง เป็นต้น ชมความงามของหน้าผาที่สูงชัน ที่รับสมญานามว่า “แคนยอนแม่ปิง” แพล่องสู่ปากเวียง ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม “ฟ้าปลิ้น”

15.30 น.

บริการอาหารว่างบนแพ (ส้มตำและของว่าง ที่ท่านสามารถปรุงด้วยตัวท่านเอง)

16.00 น.

เดินทางถึง พระธาตุแก่งสร้อย หรือเมือง “สร้อยศรีสุข” วัดพระธาตุแก่งสร้อยเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งในแม่น้ำปิง เป็นวัดหนึ่งในแคว้นเขตดินแดนแห่งล้านนา เป็นดินแดนที่อยู่ในหุบเขาลำเนาไพร รถไม่สามารถเข้าไปได้ ใช้เส้นทางน้ำคือนั่งเรือไปอย่างเดียว และยังเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จทางชลมารคผ่าน เช่น พระนางจามเทวี วีระกษัตริย์แห่งล้านนาที่เสด็จทางชลมารคผ่านและเคยบูรณะวัดพระธาตุเมื่อพันกว่าปีก่อน จนถึงยุคแห่งกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมืองแก่งสร้อย ทรงพระนามว่า “พยาปาตุมมะราช” ทรงสร้างบูรณะวัดวาอารามในเมืองสร้อย ถึง 99 วัด  ในปี พ.ศ.2467  พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย  นักบุญอมตะแห่งล้านนาได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาองค์พระบรมธาตุได้ทรุดโทรมไป จนถึงปี พ.ศ.2537 พระครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนา จันทวังโส ผู้สืบสายทายาทนักบุญอมตะแห่งล้านนาได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ สืบสายบูรพาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ เชิญท่านขึ้นกราบนมัสการ พระธาตุแก่งสร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ (มีชูชีพไว้บริการทุกท่าน)

18.00 น.

นำท่านล่องแพกลับ บริการอาหารค่ำ(6) บนแพ  ปาร์ตี้คาราเกะ สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะร่วมเล่นเกมส์และลุ้นรับของที่ระลึกจากทีมงาน

21.00 น.

บริการข้าวต้มรอบดึกบนแพ ก่อนนิทราอันแสนสุข ในบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบแม่ปิง

ที่พัก

แพนงนภัส (ห้องละ 4 ท่าน ห้องน้ำรวม)

วันที่ 3 : ถ้ำโยคี-ตลาดลานโพธิ์-ตาก-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

06.00 น.

รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้าบริเวณถ้ำโยคี สูดอากาศที่บริสุทธิ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบแม่ปิง

06.30 น.

นำท่านชม ถ้ำโยคี เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนภูมิพล โดยห่างจากเขื่อนภูมิพลระยะทางประมาณ 45 ก.ม. ด้วยความงดงามของตัวถ้ำ จึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในภาคเหนือ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชมความงดงามของหินงอก หินย้อยที่ส่งแสงสะท้อนจากผนังถ้ำดุจดังเพชรแพรวพราวส่องแสงประกายตามผนังถ้ำ

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(7) บนแพ ระหว่างรับประทานอาหารแพล่องกลับสู่ท่าเทียบแพ ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 4 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(8) บนแพ

13.30 น.

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ตลาดลานโพธิ์ เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวที่แวะมาชมเขื่อนภูมิพล มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหารและร้านขายของฝาก ซึ่งได้แก่ หมูสวรรค์ เนื้อสวรรค์ ปลาย่าง และหน่อไม้แห้ง

14.30 น.

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์

22.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทาง
1.บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน) และ ที่พักบนแพ 1 คืน(พักห้องละ 4 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (บัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 24 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

เงื่อนไขการจอง :
  1. กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาท(ยุโรป 20,000 บาท) และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111

ชื่อบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัญชี
บจก.แตงโมทัวร์ กสิกรไทย 045-1-12989-9


สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ โทร : 02-277-0000 อีเมลล์ : info@tangmotour.com