Tour Taipei BY CI

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ CI (ทัวร์TPE-CI002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ CI (ทัวร์TPE-CI002)

  • ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • เที่ยวเมือง : ไทเป โดย CI
  • สายการบิน : CI

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
32,900 บาท

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน• นั่งกระเช้าพาโนราม่า,ชมการแสดง...
กำหนดการเดินทาง:
พ.ค. 58
7-11 , 21-25