Tour Chiang Mai-Myanmar

<font color=#fc0606>บินตรงเชียงใหม่!!</font> ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXRGN PG03

บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXRGN PG03

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Myanmar
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
19,899 บาท

สักการะพระธาตุอินทร์แขวนณเมืองไจ้โท(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ณเมืองหงสาวดี(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)นมัสการเจดีย์ชเวดากอง...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-25
มี.ค. 61
1-4 , 22-25
เม.ย. 61
5-8 , 13-16
<font color=#fc0606> บินตรงเชียงใหม่!! </font> มัณฑะเลย์ อินเล (บินภายใน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXMDL PG02

บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ อินเล (บินภายใน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXMDL PG02

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Myanmar
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
25,899 บาท

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีรับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ1ผื่นชมสักการะพระบัวเข็มณวัดพองดออูชมสวนเกษตรลอยน้ำ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
23-25
เม.ย. 61
13-15
<font color=#fc0606>บินตรงเชียงใหม่!!</font> ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXRGN-PG01

บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXRGN-PG01

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Myanmar
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
18,899 บาท

• สักการะพระธาตุอินทร์แขวนณเมืองไจ้โท(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ณเมืองหงสาวดี(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)• นมัสการ...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
15-17
เม.ย. 61
13-15
บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXMDL PG04

บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-CNXMDL PG04

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Chiang Mai-Myanmar
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
26,899 บาท

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด1ใน5มหาบูชาสถานชมสะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกชมความงาม...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-25
มี.ค. 61
29-1
เม.ย. 61
12-15

Tour Tour BY DD

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD07

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD07

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 1 วัน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY DD
 • สายการบิน : DD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
4,994 บาท

-ไหว้พระ5วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)-ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-22 , 23-23 , 24-24 , 25-25 , 28-28
มี.ค. 61
1-1 , 2-2 , 3-3 , 4-4 , 7-7 , 8-8 , 9-9 , 10-10 , 11-11 , 14-14 , 15-15 , 16-16 , 17-17 , 18-18 , 21-21 , 22-22 , 23-23 , 24-24 , 25-25 , 28-28 , 29-29 , 30-30 , 31-31
เม.ย. 61
1-1 , 4-4 , 5-5 , 6-6 , 7-7 , 8-8 , 9-9 , 11-11 , 12-12 , 13-13 , 14-14 , 15-15 , 16-16 , 18-18 , 19-19 , 20-20 , 21-21 , 22-22 , 25-25 , 26-26 , 27-27 , 28-28 , 29-29 , 30-30
พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบายย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD) <font color=#f46a8e SIZE=4> <b></b></font> GT-RGN DD05

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบายย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD05

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY DD
 • สายการบิน : DD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
11,881 บาท

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า1. สักการะ3ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ชเวมอดอร์และพระธาตุอินทร์แขวน2. ขอพรเทพทันใจ...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27
มี.ค. 61
1-3 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 22-24
พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) ทัวร์ GT-RGN DD08

พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) ทัวร์ GT-RGN DD08

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY DD
 • สายการบิน : DD

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
6,996 บาท

1. ไหว้พระ9วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว2. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง(1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)3. ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-23 , 23-24 , 24-25 , 25-26 , 28-1
มี.ค. 61
1-2 , 2-3 , 3-4 , 4-5 , 7-8 , 8-9 , 9-10 , 10-11 , 11-12 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 21-22 , 22-23 , 24-25 , 25-26 , 28-29 , 29-30 , 30-31 , 31-1

Tour Tour BY PG

พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG02

พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG02

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
7,991 บาท

1. สักการะ2ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์และพระธาตุอินทร์แขวน2. ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000รูปที่วัดไจ้คะวาย...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
24-25
พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG01

พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG01

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
13,991 บาท

1. สักการะ3ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ชเวมอดอร์และพระธาตุอินทร์แขวน2. ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่เจดีย์โบตะทาวน์...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
24-26
มี.ค. 61
3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30-1 , 31-2
พม่า อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์ อินเล 4วัน 3คืน (บินภายใน) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG03

พม่า อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์ อินเล 4วัน 3คืน (บินภายใน) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG03

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
21,991 บาท

1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5มหาบูชาสถาน2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก“พระเวรสนาเจดีย์”...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
1-4 , 8-11 , 22-25 , 29-1
พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบายมัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG01

พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบายมัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG01

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5มหาบูชาสถาน- ชมความงดงามเจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม1ใน5มหาบูชาสถาน- ชมความงาม...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61
15-18
เม.ย. 61
5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 , 29-2
พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG03

พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGN PG03

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
7,991 บาท

1. สักการะ1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวดากอง2. ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่เจดีย์โบตะทาวน์3. อิ่มอร่อยกับเป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
28-1
พม่า Let’s go BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG02

พม่า Let’s go BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-MDL PG02

 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • เที่ยวเมือง : Tour BY PG
 • สายการบิน : PG

ราคาทัวร์(เริ่มต้น) : 
15,991 บาท

1.พิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5มหาบูชาสถาน2. ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก“พระเวรสนาเจดีย์”...
กำหนดการเดินทาง:
ก.พ. 61
22-25
มี.ค. 61
1-4 , 8-11 , 22-25 , 29-1