เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phayao (พะเยา)
  • ประเภทรถ : VAN
  • Code : TMPYO-BS002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ตักบาตรข้าวเหนียว | วัดอนาลโย | วัดศรีโคมคำ | พระธาตุจอมทอง | พ่อขุนงำเมือง | ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุช่อแฮ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
04 ก.ค. 2563 - 07 ก.ค. 2563
6,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-พะเยา

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) บนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 2

พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-พระธาตุจอมทอง-พ่อขุนงำเมือง-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ

06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดพะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว
06.30 น. นำท่านร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวพะเยายึดถือปฏิบัติกันมา *กรุณาเตรียมอาหารแห้งเพื่อไปร่วมใส่บาตร
เช้า บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร
09.00 น. นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตา สักการะวิหารพระเจ้าทันใจ และชม พุทธคยาเจดีย์จำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และชมวิหาร พระแก้วบุษราคัมและพระพุทธรูปทองคำ และสามารถชมวิวทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม
11.00 น. นำท่านเข้าชม วัดศรีอุโมงค์คำ วัดเก่าแก่อีกแห่งที่มีความสำคัญของพะเยา นำท่านสักการะ พระเจ้าล้านตื้อ หรือชื่อเป็นทางการว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่มีความสำคัญ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา
14.00 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพะเยาอีกแห่งหนึ่ง ที่พ่อขุนงำเมือง ได้ทรงบูรณะ วัด พระธาตุจอมทองแห่งนี้ในสมัยของพระองค์
14.30 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 ที่ปกครองเมืองภูกามยาว ที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยของพระองค์ พระสหายร่วมน้ำสาบานของพ่อขุนรามคำแหง และพ่อขุนเม็งราย ให้ท่านได้กราบสักการะขอพร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาตามอิสระ ถ่ายรูปกับรูปปั้นพญานาคที่ ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา
15.00 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาวเพื่อเข้าร่วมงาน “เวียนเทียนกลางน้ำ” หนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดพะเยา
16.00 น. นำท่านสู่ ท่าเรือบริเวณริมกว๊านพะเยา นำท่านร่วมงานพิธีการของทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนหน่วยราชการ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพะเยา “เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก” ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยจะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งเท่านั้น
17.30 น. นำท่านลงเรือ โดยมีชาวบ้านพายเรือสู่ วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 400 ปี ที่ตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา เพื่อร่วมพิธีการเวียนเทียนกลางน้ำ โดยเรือจะพายรอบวัด และมีการสวดมนต์ในพิธี กว๊านพะเยาในยามนี้จะงดงามด้วยแสงประทีปท่ามกลางสีสัน ของท้องฟ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่ในวันพระจันทร์เต็มดวง เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจไม่เหมือนใครในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

พะเยา-น่าน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดหนองบัว

เช้า รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา จังหวัดพะเยา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน
10.30 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน จากนั้นนมัสการวัดดังต่างๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร วัดช้างค้ำ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา
14.00 น. นำท่านสู่ วัดหนองบัว บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดไทลื้อแห่งนี้สร้างราวพ.ศ. 2405 ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร นำท่านชม ชุมชนไทลื้อ ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมือง จ.น่าน
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน ที่พักในตัวเมืองน่าน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. หลังอาหาร หากวันเดินทางตรงกับวัน เสาร์-อาทิตย์ นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ
ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน-แพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง นำท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย มีอายุราว 600 ปี ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุด้านหน้า เป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ หลังจากนั้นนมัสการ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 8 กิโลเมตร ในบริเวณวัด ประดิษฐานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิดสิบสองราศี คือ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (ปีเสือ) องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค์
ค่ำ บริการอาหารเย็น(10) ที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน