แพ็กเกจเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

  • GQDLI-PK01
  • แพ็กเกจ : เวียดนาม
  • เส้นทาง : ดาลัด
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 5,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
DAY 1 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง
  ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย) รอรับที่สนามบินประตูทางออก (พร้อมลูกค้าท่านอื่น)
  ซิตี้ทัวร์ น้ำตกดาตันลา- The roller coaster -มุยเน่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
(ไม่รวมค่ากิจกรรม)- Fairly Stream-หมู่บ้านชาวประมง
  เข้าพักโรงแรม Tien Dat Muine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
DAY 2 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม
  ซิตี้ทัวร์ มุยเน่-ดาลัด-สวนไฮเดรนเยีย-โบสถ์โดเมนเดมารี-สถานีรถไฟดาลัด- ลานกิจกิจกรรม
Lam Vien Square-ตลาดกลางคืนดาลัด
  เข้าพักโรงแรม La Sapinette Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
DAY 3 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  Check-out ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม
  ร้านเบเกอรี่ Coi Xay Gio-เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เวลาประมาณ 10.00 น.

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสำคัญ
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
2. เดินทาง : 10 มี.ค. – 24 ธ.ค. 63
3. หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิก
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
4. แพคเกจนี้สำหรับการจองแบบไม่เกิน 9 ท่านเท่านั้น
5. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
6. เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00 น. สอบถามเวลาก่อนจอง หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการรวม
1. รถรับ-ส่ง พร้อมคนขับตามรายการ
2. อาหารเช้า 2 มื้อ (ภายในโรงแรม)
3. ค่าเข้าที่ระบุตามรายการ
4. โรงแรมที่พัก 2 คืน (สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง)
5. ไกด์นำเที่ยว (พูดไทย)
6. น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
2. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3. ค่าทิปไกด์นำเที่ยวและคนขับรถ 3 USD/ท่าน/วัน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ใน
ห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
5. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)