BEST OF BETONG ที่สุดของเบตง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
 • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
 • เที่ยวเมือง : Yala (ยะลา)
 • สายการบิน : Thai Smile
 • โดย :
 • Code : TMWTBET-WE003
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-วัดช้างให้ - อุโมงค์ปิยะมิตร -วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง - ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หาดใหญ่ - ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town - เขาตังกวน - หาดสมิหลา - มัสยิดกลางเมืองสงขลา

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสมายล์ ประตู 2
07.05 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE259
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนน แทรกตัวไปพร้อมกับธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งร้านอาหารดั้งเดิม แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สุดน่ารักตามผนังอาคารบ้านเรือนต่าๆ ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ทำให้การเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลาไม่ได้เพียง แต่จะได้ชมความงามของตึกโบราณเหล่านี้ แต่ยังได้สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพกับภาพวาดด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา

สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) ขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบริเวณประกอบด้วย ลานชมวิว ประภาคาร ศาลาวิหารแดง และเจดีย์พระธาตุเมืองสงขลา ตามจารึกกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี บริเวณลานชมวิวมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดตั้งอยู่กลางลานไว้ให้สักการะ นั่งพักผ่อนชมวิวตัวเมืองสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทั้งหาดสมิหลา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาตังกวน ไปยัง อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย พระบรมรูปของท่านหันหน้าออกทะเลดูเด่นสง่า เป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไปในภาคใต้ ก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้ชาวเรือ ได้สักการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุและเพศภัยต่างๆ ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรอย่างไม่ขาดสายทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ อนุสาวรีย์มีปืนใหญ่ จรวด ปืนกลจำลองที่ปลดระวางมาจัดแสดงไว้กลางแจ้ง อีกทั้งยังมีพญานาคพ่นน้ำที่ทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบนั้นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอบย่างยิ่ง

จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ไปยัง จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนี้เราสามารถยืนชมทิวทัศน์ของหาดใหญ่ได้รอบเลย ( สามารถขึ้นกระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา หรือมัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โดยได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในยุคก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ด้วยความตั้งใจจริงที่ว่า “อยากให้จังหวัดสงขลามีมัสยิดกลางเฉกเช่นจังหวัดอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเป็นที่ทำการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาอย่างเป็นเอกเทศ มัสยิดกลางนี้เป็นศาสนสถาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา (ขอสงวนสิทธิ์นำท่านชมมัสยิดจากภายนอก กรณีที่ทางมัสยิดมีพิธีกรรมหรือมัสยิดปิดทำการ)
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าพัก โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่า เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้

จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ ชมทิวทัศน์ผืนป่าตัดผืนน้ำสีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพิเศษ!! ไก่สับเบตง ผักน้ำ เคาหยก) (มื้อที่3)
บ่าย นำท่านชมอุโมงค์ปิยะมิตร ให้ท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมกองกำลังพรคคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม.

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายในบ่อน้ำร้อนเบตง ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า **หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้**
วันที่ 3

SKYWALK อัยเยอร์เวง – ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

05.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศ ถ่ายรูปชมทะเลหมอก สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ( รวมค่าเข้าชมแล้ว)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5)

จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ นำท่านแวะชม เกาะทวด ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ จะเดินทางเพื่อมากราบไหว้ ขอพรจากทวดบูเกี๊ยะ และได้โชคลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครั้งติดต่อกัน จนนักท่องเที่ยวบางราย ได้สนับสนุน บริจาคทรัพย์ เงินทอง ในการบูรณะจัดสร้างศาลทวดบูเกี๊ยะ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น จนกลายเป็นกระแสบอกต่อกัน และทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหล เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและขอพรกันแทบทุกวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)
บ่าย นำท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้าย OK BETONG สัญลักษณ์ของเมืองเบตงเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง (บริเวณด้านนอกสนามบิน) ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

นำท่านเหยียบแผ่นดินใต้สุดแดนสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย ให้ท่านได้เช็คอิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นแวะร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และ ร้านสมุนไพรขึ้นชื่อ (นำท่านชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)

นำท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสันตลอดแนวอุโมงค หน้าอุโมงค์เป็นจุดเริ่มต้นวิ่งของพี่ตูนBody slamอีกด้วย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า **หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้**
วันที่ 4

เบตง – วัดพุทธาธิวาส - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์- ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน นำท่านแวะชิม วุ้นดำ หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดั้งเดิมของเบตง นำชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเบตงข้างหอนาฬิกา

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี

นำท่านขอพรรับความสำเร็จ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้สมดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่9)
บ่าย นำท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่ที่สุดที่หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
21.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE268
22.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. กรุณายอดทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/เที่ยว ไป-กลับ
 3. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ
 4. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 8. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 9. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน