ทัวร์
  • : 022770000

แพ็กเกจ ทัวร์เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ ดูโลมาเกาะไม้ท่อน โดยเรือ Speedboat

4.0
Code
: TMT00106
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

เกาะราชาน้อย x เกาะราชาใหญ่ x เกาะไม้ท่อน (ลุ้นชมปลาโลมา) เส้นทางล่าสุด กับเกาะที่สวยที่สุดของภูเก็ต

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

ทัวร์เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ ดูโลมาเกาะไม้ท่อน

 07:00 น. รถตู้บริการรับท่าจากที่พักในเขตภูเก็ต ตามเวลาที่เรากำหนด  (รับส่งฟรี ในเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน)
 08:30 น. พบกันที่ท่าเรือแหลมหงา จุดเช็คอิน ของซีสตาร์ อันดามัน เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ตีนกบผ้าเช็ดตัว และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ/โอวัลติน
 09:00 น. เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงา ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชาน้อย โดยเรือ speedboat
 10:00 น. เดินทางถึงเกาะราชาน้อย นำทุกท่านลงยัง หาดโจรสลัด(pirates beach) ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวและทะเลแหวกหนึ่งเดียวของ ภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาด ขึ้นจุดชมวิว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะหรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์
11:00 น. ออกจากหาดโจรสลัดไปยัง อ่าวกล้วย(Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด
12:00 น. ออกจากเกาะราชาน้อย มุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ่
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนชายหาดรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด
14:00 น. นำทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ เกาะราชาใหญ่
15:00 น. ออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน เพื่อชมฝูงโลมาที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ เกาะไม้ท่อน (ถ้าโชคดี เหล่าโลมาจะมาว่ายน้ำข้างเรืออย่างใกล้ชิด
 16:00 น.  นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
 16:30 น.  เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์)

ทัวร์เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่   ดูโลมาเกาะไม้ท่อน

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

เรือสปีดโบ๊ท

1,800 บาท

1,300 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง

2. เรือไป-กลับ

3. หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ

4. น้ำดื่ม ขนม และผลไม้

5. อาหารเช้า กลางวัน 

6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

7. เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR

8. ประกันอุบัติเหตุ 

9. ตีนกบและผ้าเช็ดตัว

10. ค่าธรรมเนียมอุทยาน

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี