ทัวร์
  • : 022770000

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ประกันภัยการเดินทาง

ซื้อทัวร์แถมประกัน

จองทัวร์แถมฟรีประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุตามเงื่อนไขบริษัทกำหนดประกันโดยกรมธรรม์

ประกันนี้เหมาะกับใคร นักท่องท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ซึ่งอายุผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 85 ปี มั่นใจในการเดินทางกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส ที่ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สิทธิประโยชน์

คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

รักษาฟัน 16,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,00 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย รักษาได้ทุกรพ. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD, OPD

คุ้มครองอายุสูงสุดถึง 85 ปี *รับประกันภัยเฉพาะแผนBasicเท่านั้น

คุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย คุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์

ช่วยเหลือ 24hrs. ฉุกเฉินทั่วโลก ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก
+66 2 569 0230

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง สำหรับเดินทางทั่วโลก และขอยื่นวีซ่าเช็งเก้น
WORLDWIDE PLUS
BASIC SILVER GOLD PLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ / Medical Expenses Abroad
2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment in Thailand
2.2 การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical Treatment in Thailand
2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance
4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศไทย / Return of minor
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery

X
X
250,000

Actual Costs
Actual Costs
250,000

Actual Costs
Actual Costs
250,000

Actual Costs
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง /
Loss or damage of personal baggage
10,000 10,000 50,000 50,000
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public transportations
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage Delay
8.3 การจี้เครื่องบิน / Hijack
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight

X
X
X
X

2,000
2,000
X
2,000

10,000
20,000
50,000
10,000

20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Third Party Liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000
12. ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟ / Golf Cover X X X 20,000
13. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ /
Oversea Hospitalization Benefit
X 1,000
per day max
10,000
2,000
per day max
20,000
3,000
per day max
30,000