ทัวร์
  • : 022770000

แพ็กเกจ Luxury Yacht Sunset Half Day Trip กาฮังบีช (เกาะเฮ) - ซันเซ็ทแหลมพรมเทพ

4.0
Code
: TMQTHKT-PK109NKP03
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 0.5 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ทริปเกาะเฮและชมพระอาทิตย์ตกแสนโรแมนติกที่แหลมพรหมเทพ ไปกับเรือใบยอร์ชหรูหรา

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (0.5 วัน 0.5 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

 

Luxury Yacht Sunset   Half Day Trip กาฮังบีช (เกาะเฮ) - ซันเซ็ทแหลมพรมเทพ
12.30 น. รถตู้รับท่านที่โรงแรมที่พัก จังหวัดภูเก็ต (รถตู้จอยกับลูกค้าท่านอื่น) 
  ถึงจุดเช็คอินเจ้าหน้าที่เช็ครายชื่อ และรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์
13.00 น. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช เกาะเฮ
  เดินทางถึงกาฮังบีช ทัวร์ไกด์นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด ลูกค้าทุกท่านสามารถนั่งเก้าอี้ชายหาดฟรี และเบิกอุปกรณ์เล่นน้ำจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ ลูกค้าสามารถว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้น จากบริเวณหน้าชายหาดได้
  “กาฮังบีช” มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท (เรือลากกล้วย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟิ์วิ่ง (ดำน้ำลึก) , ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล)
*มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ*
16.00 น. ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำตื้นจากเรือ 1 จุด
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
  ล่องเรือเพื่อรอชม พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
19.00 น. ล่องเรือกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ
19.30 น. รถตู้ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ

 ครึ่งวันบ่าย

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

รับส่งฟรี ในเมือง แหลมหิน ราไวย์ ในหาน ป่าตอง ไตรตรัง กะหลิม กะตะ กะรน 

1,399.-

1,199.-

 

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตรานี้รวม
1. รถรับส่งระหว่างโรงแรมในภูเก็ตกับท่าเรือ (รับส่งฟรี โซนในเมือง กะหลิม ราไวย์ ในหาน ป่าตอง ไตรตรัง แหลมหิน กะตะ กะรน)
2. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์คอยแนะนำบนเรือ
3. อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ)
4. เก้าอี้ชายหาด (เกาะเฮ)
5. อาหารและเครื่องดื่ม ตามโปรแกรม
6. ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี