ทัวร์
  • : 022770000

แพ็กเกจ กาฮังบีช (เกาะเฮ) เกาะราชา เต็มวัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

4.0
Code
: TMQTHKT-PK00116
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

กาฮังบีช (เกาะเฮ) เกาะราชา เต็มวัน

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

กาฮังบีช (เกาะเฮ)  เกาะราชา (เรือยอร์ชคาตามารันเต็มวัน)

08.00-09.00 น. รถตู้บริการรับท่าจากที่พักในเขตภูเก็ต ไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง  เช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์
09.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่เกาะราชา สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นชมปะการัง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.30 น.

เดินทางไปยังกาฮังบีช (เกาะเฮ) ลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริการต่างๆ ณ กาฮังบีช (เกาะเฮ)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ “ห้องอาหารกาฮัง”

14.30 น.

“กาฮังบีช” (เกาะเฮ) มีกีฬาทางน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท, พาราเซลลิ่ง, ไดรฟ์วิ่ง, คายัคใส, แพดเดิ้ลบอร์ด, หรือ แพดเดิ้ลบอร์ดใส 

(มีค่าบริการเพิ่มเติม)

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

จุดนัดพบ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

ภูเก็ต

1,299 บาท

1,099 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับ-ส่ง (ตัวเมืองภูเก็ต แหลมหิน ราไวย์ ในหาน กะตะ กะรน ป่าตอง กะลิม ไตรตรัง )
2. น้ำดื่ม, น้ำอัดลม และผลไม้ (บริการบนเรือ)
3. บุฟเฟ่ต์อาหารเที่ยง (เกาะเฮ)
4. เสื้อชูชีพ
5. หน้ากากดำน้ำ
6. เก้าอี้ชายหาด (เกาะเฮ)
7. ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

รหัส : TMQTHKT-PK00116