แพ็กเกจ แอ่วเมืองสามหมอก ชมทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

 • WTHGN-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ แอ่วเมืองสามหมอก ชมทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่ 1

เชียงใหม่ – สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ - วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

เช้า

รับท่านที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดนัดพบ (สนามบินเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งเชียงใหม่) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

 

นำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะชมเกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแก้ว สถานที่โรแมนติกเหมือนไปเกาหลีแค่เอื้อม สวนสนบ่อแก้วเป็นพื้นที่ทอดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่างๆ ที่กรมอทุยานแห่งชาตินำมาจากต่างประเทศ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 30 ปี

 

อิสระอาหารตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ชมความงดงาม ของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต บ้านสุรินทร์ ต.ยวมน้อย อ.ขุนยวม มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน- ต้นเดือนธันวาคม เกือบสุดปลายทางถนน 108 ที่อำเภอขุนยวมใน ฤดูหนาวนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น

จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า จากนั้น นำท่านเช้คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

 

จากนั้นนำท่านชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง -  ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย- บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – ถ้ำน้ำลอด - ถนนคนเดินปาย -ปาย

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 

นำท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ให้มีความยาวถึง 500 เมตร ให้ผ่านที่นาของชาวบ้าน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย ตำบลหมอจำแป่ โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์มีพระประสงค์จะฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ บรรยากาศดั่งทะเลสาบท่ามกลางทิวสนงดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย ให้ท่านผ่อนคลาย อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าล่องแพลำละ 150 บาท)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย เที่ยวชมไร่ชาชื่อดังที่หมู่บ้านรักไทย แหล่งปลูกชาชั้นดี ที่มีคุณภาพ พร้อมบรรยากาศ โดยรอบสบายๆแบบชาวจีนยูนนาน ให้ท่านอิสระเดินทาเล่น ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม

12.30 น.

อิสระอาหารตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นจุดชมวิวที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำมีลำห้วยชื่อ น้ำลางไหล ลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้ โบราณในถ้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้ายที่อยู่ภายในโพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ก่อเกิดเป็นถ้ำใหญ่ๆถึง 3 แห่ง ได้แก่ ถ้ำเสาหิน จากปากทางเข้าถ้ำเสาหินจะเป็นถ้ำแห่งแรก ภายในมีธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ “ม่านหินย้อย” หรือที่เรียกกันว่า “หินกากเพชร” มีลักษณะเป็นตะกอนหินปูนคล้ายม่านมีสีขาวสะท้อนแสง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในถ้ำแห่งนี้ คือ เสาหินที่ตั้งอยู่ใจกลางถ้ำ มีความสูงประมาณ 21.45 เมตร เปรียบเสมือนเสาหินที่ค้ำเพดานและพื้นถ้ำเอาไว้ ชม ถ้ำตุ๊กตา นั่งแพเป็นระยะทาง ประมาณ 80 เมตร ถือเป็นถ้ำที่สวยและงดงามที่สุด ถ้ำนี้โดดเด่นที่หินงอกหินย้อยลักษณะรูปร่างคล้ายตุ๊กตาตั้งเรียงรายอยู่ตาม พื้นทั่วทั้งถ้ำ ใกล้ๆยังมีภาพ เขียน ของมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์ ชม ถ้ำผีแมน ถ้ำผีแมนนับเป็นถ้ำสุดท้ายของเส้นทางวงกลม ระยะทางจากถ้ำตุ๊กตาประมาณ 450 เมตรในอดีตภายใน ถ้ำแห่งนี้มี โบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย เช่น ภาชนะดินเผา กระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือหินต่างๆ และชิ้นสำคัญที่ขาด ไม่ได้คือ โลงผีแมน โลงศพไม้สักที่ชื่อกันว่าใช้ฝังศพมนุษย์โบราณ (ไม่รวมค่าเข้าถ้ำ)

 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพื้นเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด

เย็น

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Canary Pai หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล –บ้านสันติชล - ปายแคนย่อน –ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – เชียงใหม่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 

นำท่านชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก   คำว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว (ไม่รวมค่าเปลี่ยนรถขึ้นจุดชมวิวคันละ 300 บาท) จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน และด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมาเยือนเมืองปายแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ แล้วยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟ อีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้าน ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI ร้านกาแฟยอดนิยมที่มาปายต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน จากนั้นนนำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเพื่อเข้าโจมตีประเทศพม่า (เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ) ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ กองทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวไทยจากหมู่บ้านต่างๆ ให้ขุดถางเส้นทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกฝั่งจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขุดถากถางเส้นทางมุ่งหน้าไปยัง จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองทางต่างมาบรรจบกันที่ฝั่งแม่น้ำ บริเวณบ้านท่าปาย อ.ปาย แล้วจึงร่วมแรงกันใช้ช้างลากไม้ใหญ่หน้า 30 นิ้ว ออกจากป่า ตั้งเป็นเสาสร้างขึ้นเป็นสะพาน บรรจบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเหนือแม่น้ำปาย กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่งประวัติศาสตร์สงคราม

กลางวัน

อิสระอาหารตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง

 

หมายเหตุ : โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

2-3 ท่าน

6,590 บาท

1,500

4-5 ท่าน

4,190 บาท

1,500

6-7 ท่าน

3,390 บาท

1,500

8-9 ท่าน

2,990 บาท

1,500

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) และค่ามินิบาร์ในห้องพักตามโปรแกรม
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว 
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท พร้อมกับส่งสำเนาหน้าบัตรประชาชน สลิปเงินมัดจำของผู้เดินทาง แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้ / ใบรับเงิน และทำประกันให้ท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี