แพ็กเกจ One Day TRIP เกาะเต่า-เกาะนางยวน-เกาะพะงัน

 • TMWTUSM-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ One Day TRIP เกาะเต่า-เกาะนางยวน-เกาะพะงัน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,600

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 5 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ที่พัก
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
1 ท่าน
1,600
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

 

Day 1

ดำน้ำชมประการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงัน

08.00 - 08.20  น.

บริการรถรับจากโรงแรม........ยังท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนการเดินทาง

  พร้อมบริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat  มุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า  และเกาะนางยวน
 10.30 น. เดินทางถึง เกาะนางยวน สุนกสนานกับการดำน้ำตื้นบริเวณ Japanese Gardan พักผ่อนริมชายหาด และเดินขึ้นจุดชมวิวทะเลแหวกอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนางยวน 
 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ร้านอาหารบนเกาะเต่า 

   พักผ่อนริมชายหาด และพายเรือคายัคบริเวณหน้าร้านอาหาร
 13.00 น.  เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้นดูปะการัง ชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ณ จุดดำน้ำตื้นเกาะเต่า
 14.00น.   ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะพะงัน
15.00 น. นำทุกท่านลงเล่นน้ำ ถ่ายรุป และพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณ เกาะราฮัม ซึ่งเป็นหน้าผาริมหาดสนบนเกาะพะงัน มีบันไดให้ท่านได้ลงไปสัมผัสน้ำทะเลใสสะอาด มองเห็นหมู่ปลาได้จากบนผิวน้ำ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

16.40 -

17.00 น.

เดินทางกลับ เกาะสมุย และส่งทุกท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
  เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็ก 4-10 ปี
1,600 บาท/ท่าน 1,300 บาท

 

เวลารถรับ

บริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังท่าเรือ หากโรงแรมหรือที่พักที่ตั้งอยู่บนเขาและรถไม่สามารถขึ้นรับได้ ให้ลูกค้ามารอที่จุดนัดพบโดยเราจะแจ้งสถานที่นัดหมายล่วงหน้าให้ทราบเมื่อลูกค้าได้ทำการจองทัวร์
หน้าทอน / ละไม / สวนผีเสื้อ 07:30 – 07:50 น.
เฉวง / เฉวงน้อย / บางปอ / บ้านใต้ 07:40 – 08:00 น.
แม่น้ำ / บ่อผุด / เชิงมน / บางรักษ์ 08:00 – 08:00 น.
รายละเอียดและเงื่อนไข

 หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. บริการอาหารเช้าและเที่ยง, น้ำดื่ม
 2. บริการรถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก
 3. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเล
 4. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์พายเรือคายัค,
 5. ประกันภัยทางทะเล
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

    1. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน (คนไทยผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 25 บาท / ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็กต่างชาติ 100 บาท)

    2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 2 วันหรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หลังจากยืนยันวันเดินทาง
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
 6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว