One Day Trip หาดใหญ่ – สงขลา ลิวงค์ สวิสเมืองไทย จุดชมวิวเขาคอหงษ์

 • TMWTHDY-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สงขลา
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  One Day Trip หาดใหญ่ – สงขลา ลิวงค์ สวิสเมืองไทย จุดชมวิวเขาคอหงษ์

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,090

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินหาดใหญ่ หรือ โรงแรม
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
2,690
4-5 ท่าน
1,790
6-7 ท่าน
1,290
8 ท่าน
1,090
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

 

Day 1

เหมืองลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) - เกาะยอ - หาดสมิหลา - ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) ถนนนามงาม  - บ้านนครใน - จุดชมวิวเขาคอหงส์

08.00 น. จุดรับลูกค้า (อ.หาดใหญ่)  สนามบินหาดใหญ่  หรือ สถานีขนส่งหาดใหญ่ หรือ โรงแรมในหาดใหญ่
เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง เหมืองลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) จุดเช็คอินแห่งใหม่ จุดเด่นของเหมืองลิวงศ์แห่งนี้ คือ บึงน้ำขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยทิวสน และภูเขา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาตามร่องเขาเป็นสีสันที่สวยงามและเป็นเงาสะท้อนกับผิวน้ำ ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาขายของกินพื้นบ้านที่ด้านหน้าบริการนักท่องเที่ยว
10.30 น. จากนั้นนำท่านผ่านชม เกาะยอ อ.เมืองสงขลา เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาโดยมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมระหว่างถนนบนฝั่ง   เกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม จึงมีการทำสวนผลไม้ แบบ สุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จำปาดะ นอกจากนั้น เกาะยอมี “ผ้าทอเกาะยอ”
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย จากนั้นนำท่านไปยัง หาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา
  จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนน แทรกตัวไปพร้อมกับธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งร้านอาหารดั้งเดิม แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สุดน่ารักตามผนังอาคารบ้านเรือนต่าๆ ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ทำให้การเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลาไม่ได้เพียงแต่จะได้ชมความงามของตึกโบราณเหล่านี้ แต่ยังได้สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพโพสต์ท่ากับภาพวาดต่างด้วย
  จากนั้นนำท่านชม บ้านนครใน เป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่ด้วยฝีมือของคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ด้วยความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเก่าสงขลา จึงได้ซื้อบ้านเก่าหลังนี้และพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา” แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสงขลา ไว้ให้ลูกหลานชาวสงขลาและชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้ ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมสำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่นี่มีการตกแต่งแบบชิโนยูโรเปี้ยนสวยงามสะดุดตาและยังกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนที่เคล้ารวมกันอย่างลงตัว ตั้งแต่ทางเข้าประตูทั้งสองด้านของถนน จะพบจานโบราณ แจกันโบราณ ถูกนำมาประดับตกแต่งอย่างพิถีพิถัน
16.30 น.

จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ไปยัง จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนี้เราสามารถยืนชมทิวทัศน์ของหาดใหญ่ได้รอบเลย

( สามารถขึ้นกระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ สนามบินหาดใหญ่  หรือ สถานีขนส่งหาดใหญ่ หรือ โรงแรมในหาดใหญ่

 

**หากท่านเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถบัส แนะนำให้เลือกเที่ยวบิน เที่ยวรถ ช่วงเวลาประมาณ 22.00น.*

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 2,690 บาท
4-5 ท่าน 1,790 บาท
6-7 ท่าน 1,290 บาท
8 ท่าน 1,090 บาท

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 2. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี