แพ็กเกจ อุบล ม่วนหลาย 2 วัน 1 คืน

 • TMWTUBP-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : อุบลราชธานี
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ อุบล ม่วนหลาย 2 วัน 1 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,499

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินอุบลราชธานี
 • สถานีขนส่งจ.อุบลราชธานี
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
8
2,499
6
2,999
4-5
3,999
2-3
4,999
กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 จุดรับสนามบินอุบลราชธานี/สถานีขนส่ง - วัดคูหาสวรรค์ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว(วัดเรืองแสง)
เช้า  จุดรับสนามบินอุบลราชธานี/สถานีขนส่ง  โดยมีพนักงานขับรถรับเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
  ชม วัดคูหาสวรรค์  เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" เมื่อปี พ.ศ. 2521 ใช้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่านสามารถชมวิวทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลรวมกัน กลายเป็นแม่น้ำสองสี อย่างสวยงาม  ตลอดจนทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวได้อย่างชัดเจน
   ชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางฝั่งประเทศลาว ชมความงามของผาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี โดยทางอุทยานฯทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปเพื่อชมภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นภาพเขียนสีที่ยาว ที่สุดในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคนด้านกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว(วัดเรืองแสง) วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพ
 เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก  ณ  อำเภอโขงเจียม
Day 2  โขงเจียม - สามพันโบก - วัดพระธาตุหนองบัว - ซื้อของฝาก - จุดส่งสนามบินอุบลราชธานี/สถานีขนส่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่1)
  เดินทางสู่ โขงเจียม ชมความงดงามธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมจุดบรรจบของแม่น้ำโขง และแม่น้ำมูลไหลมารวมกัน เป็น แม่น้ำสองสี
  ชม สามพันโบก เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่มีความงดงามอัศจรรย์ไม่แพ้แกรนด์แคนยอนที่อื่นๆ ในโลก โดยความโดดเด่นของสามพันโบกคือหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งแก่งหินสามพันโบกจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามแปลกตา
 กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ชม วัดพระธาตุหนองบัว ชมความงามของสถาปัตยกรรมและะน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์ พระธาตุองค์สีขาว ตัดกับลวดลายสีทอง ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูป
   จุดส่งสนามบินอุบลราชธานี/สถานีขนส่ง
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2564

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

 8 ท่าน 2,499.-  2,499.- 1,000.-
6 ท่าน 2,999.- 2,999.- 1,000.-
4-5 ท่าน  3,999.-  3,999.- 1,000.-
2-3 ท่าน  4,999.-  4,999.- 1,000.-
** ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามก่อนทำการจอง **

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

 อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
 2. อาหารเช้า 3 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหากมี ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 4. โรงแรมที่พัก 1 คืน
 5. แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่ารถหรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากต้นทางของท่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์ และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าไกด์นำเที่ยว
 7. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง,หรือส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงภาวะโควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ