แพ็กเกจ สมุย 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

  • QEUSM-WE001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ สมุย 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 7,490

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

  

Conrad Koh Samui

ประเภทห้อง ราคาแพ็คเกจ
(ท่านละ/บาท)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(ท่าน/คืน)
 
ราคาพักเพิ่ม
(2 ท่าน /ห้อง/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(3 ท่าน /ห้อง/คืน) 
One Bedroom Pool Villa
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
7,490 บาท 6,500 บาท
11,900 บาท 17,900 บาท

  

Optional Tour

1. ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง โดย Speed Boat
(08.00 -16.00 น. ออกทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง-เกาะว่าว-เกาะแม่เกาะ-ทะเลใน-หาดถ้ำร้าง-พายเรือคายัค-เกาะวัวตาหลับ

ราคารวม ประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวัน, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, รถตู้รับส่งโรงแรม (โซนเฉลวง, บ่อผุด, บางรัก, สนามบิน, ละไม, เชิงมน, แม่น้ำ)
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ**

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

2. ทัวร์เกาะแตน เกาะมัดสุม (เกาะหมู) โดย Speed Boat
(08.30 -15.00 น. ออกเดินทางทุกวัน)
เกาะแตน-เกาะมัสสุม-พายเรือคายัค

ราคารวม ประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวัน, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, รถตู้รับส่งโรงแรม (โซนเฉลวง, บ่อผุด, บางรัก, สนามบิน, ละไม, เชิงมน, แม่น้ำ)
**รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ**

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

3. ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน โดย Speed Boat
(08.00-16.30 น. ออกทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
เกาะนางยวน-เกาะเต่า-อ่าวม่วง-อ่าวตาโต๊ะ

ราคารวม ประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวัน, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, รถตู้รับส่งโรงแรม (โซนเฉลวง, บ่อผุด, บางรัก, สนามบิน, ละไม, เชิงมน, แม่น้ำ)
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ**

ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
4.รถตู้ส่วนตัว รับ-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ โรงแรม
(ราคารถเหมา) ** ไม่รวมค่าเรือเฟอรรี่**
ราคา 2,400 บาท/คัน/เที่ยว
(จำกัด 1 คัน ไม่เกิน 8 ท่าน)
 5. ตั๋วเรือเฟอรรี่สำหรับผู้เดินทาง  ราคา 150 บาท /ท่าน / เที่ยว

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
3. ค่าอาหาร 1 มื้อ ที่ระบุในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินสุราษฎร์ และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี