แพ็กเกจสุดหรู พัทยา 2 วัน 1 คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • QEPTY-WE001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : พัทยา
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย :

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจสุดหรู พัทยา 2 วัน 1 คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 6,490

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

  

Day 1 กรุงเทพฯ–พัทยา-สวนนงนุช – หาดพัทยา
เวลาประมาณ
08.00-10.30 น.
เวลาโดยประมาณ 08.00-10.30 น. เครื่องออกเดินทางจากจังหวัดที่ท่านเดินทาง โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่ แพ็กเกจรองรับจังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, เลย, นครพนม, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, นราธิวาส)
เวลาประมาณ
10.00-12.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน เจ้าหน้าที่รอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยรถตู้ปรับอากาศ (แพ็กเกจไม่รวมไกด์นำเที่ยว)
  เดินทางสู่ พัทยา เมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศ มีชายหาดสวยงามเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ในปัจจุบันนี้พัทยารายล้อมไปด้วยโรงแรมรีสอร์ท คอนโดสูง ห้างสรรพสินค้า บาร์คาบาเร่ต์ และคลับที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเป็นสวรรค์บนดินในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ไม่รวมค่ารถโดยสารสู่พัทยา กรณีที่ต้องการรถเดินทางส่วนตัวสามารถติดต่อทางบริษัทได้)
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางไปยัง สวนนงนุช เที่ยวชมในสวน เช่น ไหว้พระ 9 วัด 9 พุทธปฏิมากร คู่แผ่นดินสยาม เพื่อความเป็นศิริมงคล มี พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร พระพุทธชินราช  พระพุทธมหาสุวรรณศกยมุนี หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต)  พระพุทธสิหิงค์ และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชมความสวยงามของตระบองเพชรและไม้อวบน้ำ หลากหลายสายพันธ์กว่า 300 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเสน่ห์ของดอกตระบองเพชรที่สวยงามตามช่วงเวลาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี พร้อมชมหุบเขาไดโนเสาร์ – Dinosaur Valley ท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกับรูปปั้นไดโนเสาร์ ณที่นี้ มีจำนวนไดโนเสาร์หลายร้อยตัว หลากหลายสาย ท่านจะได้สัมผัสเสียงร้องของไดโนเสาร์เสมือนหนึ่งอยู่ในยุคไดโนเสาร์
บ่าย นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Hilton Pattaya ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น เล่นน้ำทะเลชายหาดพัทยาหน้าโรงแรม และเดินช้อปปิ้งศูนย์การค้าบริเวณโรงแรม
  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
   
Day 2 จุดชมวิวเขาพระตำหนัก-มองช้างคาเฟ่-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขาพระตำหนัก เป็นจุดชมวิวเมืองพัทยาที่สวยที่สุด ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน ด้านบนมีการจัดทำลานชมวิวซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก สามารถมองเห็นโค้งอ่าวพัทยาตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า และอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองพัทยา ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม
  นำท่านสู่ มองช้างคาเฟ่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ที่นี่ยังเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมๆ มีสัตว์ชนิดต่างๆให้ชมอีกมากมาย
 กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
  เดินทางกลับสู่ จังหวัดของท่าน โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่)

 

อัตราค่าบริการ
Hilton Pattaya ราคาเริ่มต้น/ท่าน

Deluxe Ocean View
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

6,490 บาท

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ/ กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ค่ารถรับ-ส่งพร้อมนำเที่ยวจากสนามบินสุวรรณภูมิ – พัทยา และท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าสวนนงนุช
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี