แพ็คเกจ ONE DAY TRIP ทัวร์ 4 เกาะ ...หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะพะลวย เกาะแตน – เกาะมัดสุม

 • TMWTUSM-PK004
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ ONE DAY TRIP ทัวร์ 4 เกาะ ...หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะพะลวย เกาะแตน – เกาะมัดสุม

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,700

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ที่พัก
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
1 ท่าน
1,700
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

 

วันที่ 1

ดำน้ำตื้นชมประการัง โลกใต้น้ำ หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะพะลวย - เกาะแตน – เกาะมัดสุม

08.00-08.20 น.

รถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือพร้อมบริการอาหารเช้า (ชา กาแฟและขนมปัง)

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
10.00 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์โดยรอบหมู่เกาะต่างๆกว่า 42 เกาะ
10.30 น. ผจญภัยขึ้นจุดชมวิวทะเลในทะเลสาบน้ำเค็มสีมรกตท่ามกลางหุบเขา ณ เกาะแม่เกาะ
11.00 น. เดินทางถึง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาจันทร์จรัส หรือพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ร้านอาหารบนเกาะพะลวย และพายเรือคายัคบริเวณหน้าหาดก่อนออกเดินทางต่อ
14.00 น. ถึงยังเกาะแตนดำน้ำชมปะการัง และสิ่งมีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล
15.00 น.

เดินทางไปยัง เกาะมัดสุม(เกาะหมู) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปเล่นกับน้องหมู อุ๊ดอุ๊ด

16.40-17.00 น. เดินทางกลับเกาะสมุย นำทุกท่านส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

1,700 บาท/ท่าน

1,500 บาท


  *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.บริการอาหารเที่ยง, น้ำดื่ม
2.บริการรถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก
3.มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเล
4.อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์พายเรือคายัค,
5.ประกันภัยทางทะเล
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าบริการสถานที่ (เกาะมัดสุม) ผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 30 บาท
2.ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท , เด็ก 20 บาท
3.ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท , เด็ก 150 บาท
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1.กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2.การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ
3.เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 2 วันหรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หลังจากยืนยันวันเดินทาง
4.เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
6.เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว