แพ็กเกจ Half Day Tour ล่องเรือยอร์ช กาฮังบีช(เกาะเฮ) ซันเซ็ทแหลมพรหมเทพ (ครึ่งวันบ่าย)

 • TMWTHKT-PK004
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ Half Day Tour ล่องเรือยอร์ช กาฮังบีช(เกาะเฮ) ซันเซ็ทแหลมพรหมเทพ (ครึ่งวันบ่าย)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,099

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • กะรน กะตะ ป่าตอง ในเมือง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,099
เด็กต่ำกว่า 4-11 ปี
899
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

ครึ่งวันบ่าย

ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน เที่ยวกาฮังบีช เกาะเฮ – แหลมพรมเทพ
12.30 น. ถึงจุดเช็คอิน......ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  ตรวจเช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์
13.00 น. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช เกาะเฮ
  เดินทางถึง กาฮังบีช ทัวร์ไกด์ นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ ณ กาฮังบีช ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทายทุกท่านขณะอยู่บนเกาะ
ลูกค้าสามารถนั่งเก้าอี้ชายหาด (ฟรี) พักผ่อนชมวิว และเบิกอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ อิสระว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้นจากบริเวณหน้าชายหาด
  “กาฮังบีช” มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท (เรือลากกล้วย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟิ์วิ่ง (ดำน้ำลึก) , ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล)
*มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ*
16.00 น. ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นต้ำเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำตื้นจากเรือ 1 จุด (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
  ล่องเรือเพื่อรอชม พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
19.00 น. ล่องเรือกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ
 หมายเหตุ :  โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ

 ครึ่งวันบ่าย

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

รับส่งฟรี กะรน กะตะ ป่าตอง

ในเมือง

1,099.-

899.-

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการรวม 
1.ค่าเรือเร็วนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
2.รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือในวันดำน้ำ รับส่งฟรี กะรน กะตะ ป่าตอง ในเมือง บางโรงแรมมีค่าชาร์ทเพิ่ม ตามตำแหน่งที่ห่างไกล โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนจอง)
3.อาหารเย็นบนเรือ , เครื่องดื่ม ,ผลไม้ตามฤดูกาล (บริการบนเรือ)
4.ทัวร์ไกด์
5.เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช)
6.อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากดำน้ำ) , เสื้อชูชีพ
7.ประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.รถรับส่ง ที่พัก-ท่าเรือ เส้นทางนอกเหนือจากในรายการ กะรน กะตะ ป่าตอง ในเมือง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี