แพ็กเกจ ไหว้พระ วังนาคินทร์ ดินแดนคำชะโนด อุดรธานี-หนองคาย 2 วัน 1 คืน

  • GQUDNBS-PK01
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : อุดรธานี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ไหว้พระ วังนาคินทร์ ดินแดนคำชะโนด อุดรธานี-หนองคาย 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,399

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 จุดนัดรับลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งนัดรับ.............
วัดป่าภูก้อน-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ+SKYWALK-วัดหลวงพ่อพระใส-ศาลาแก้วกู่- -สะพานมิตรภาพไทยลาว-ตลาดท่าเสด็จ-อุดรธานี
พักโรงแรม เพรสซิเดนท์ หรือเทียบเท่า
DAY 2 อุดรธานี-วัดโพธิสมภรณ์-คำชะโนด-ศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านนาข่า-ร้านขายของฝาก-จุดส่งลูกค้า
รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคานี้รวม :
1) รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2) อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
3) ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4) โรงแรมที่พัก 1 คืน
5) แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานี้ไม่รวม :
1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2) ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3) ค่าไกด์นำเที่ยว
4) ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง :
1) ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจนของผู้ที่จะเดินทางทุกท่าน
2) เมื่อทำการจองแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานการติดต่อสำหรับออกใบรับเงินของท่าน และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่จอง(ก่อนเวลา 17.00 น.) โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 09.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง