แพ็คเกจ One Day Trip Snorkeling ดำน้ำตื้น เที่ยวทะเลชุมพร เกาะจระเข้ – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย

 • TMWTCJM-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ชุมพร
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ One Day Trip Snorkeling ดำน้ำตื้น เที่ยวทะเลชุมพร เกาะจระเข้ – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,200

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ท่าเทียบเรือหาดทุ่งวัวแล่น (จังหวัดชุมพร)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,200
เด็ก (4-7 ปี)
600
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

DAY 1 ดำน้ำตื้น ทะเลชุมพร

เกาะจระเข้ – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย

08.30 น.

ลงทะเบียนที่ท่าเทียบเรือหาดทุ่งวัวแล่น เพื่อทำการขึ้นเรือ

09.00 น.

เรือออกจากบริเวณท่าเทียบเรือหน้าหาดทุ่งวัวแล่น

 

เจ้าหน้าที่บริการบนเรือทำการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ การใส่เสื้อชูชีพ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการชมปะการังอย่างถูกวิธี ที่จะมีความปลอดภัย ซึ่งจะไม่ทำลายประการังและสิ่งแวดล้อม

10.00 น.

เดินทางมาถึง จุดดำน้ำที่ 1 เกาะจระเข้ นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นและฝูงปลาชนิดต่างๆ หรือจะเดินเล่นพักผ่อนบนหาดทรายอันขาวสะอาด ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ พร้อมกับการเก็บภาพอันสวยงามบนเกาะจระเข้แห่งนี้ได้

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์) บนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนเรือ เช่น ชา กาแฟ และทำการออกเดินทางไปยังเกาะหลักแรดเกาะจระเข้ – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย

13.00 น.

เดินทางมาถึง จุดดำน้ำที่ 2 เกาะง่ามใหญ่ ที่อยู่บริเวณหินเจดีย์ นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำชมทุ่งปะการังอ่อนอันสวยงาม พร้อมชมความงามของปลาการ์ตูนมากมายที่จะแหวกว่ายออกมาหยอกล้อเล่นกับท่าน นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมปะการังเขากวางและปะการังน้ำตื้นหลากหลายชนิด

14.00 น.

เดินทางมาถึง จุดดำน้ำที่ 3 เกาะง่ามน้อย นักท่องเที่ยวสามารถชมปะการัง และฝูงปลาข้างเหลืองฝูงใหญ่นับหมื่นตัว นอกจากนี้ยังจะมี พี่เต่าใจดี และถ้าหากท่านโชคดีอาจจะได้เจอเจ้าฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีมาว่ายให้ทุกท่านได้ยลโฉม

15.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่หาดทุ่งวัวแล่นโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

*** หากท่านนับถือ ศาสนาอิสลาม หรือเป็น มังสวิรัต โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (อายุไม่เกิน 7 ปี)

1,200 บาท/ท่าน

600 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
.
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.อาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟต์ จำนวน 3 อย่าง อาทิ ข้าวสวย ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำอัดลม และ ขนมหวาน จำนวน 1 มื้อ
2.อุปกรณ์ในการดำน้ำ , หน้ากาก Snorkel , ท่อหายใจ , เสื้อชูชีพ และ ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
3.เจ้าหน้าที่นำดำน้ำ Dive Leader พร้อมทำการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำ อย่างปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4.ประกันภัยทางทะเล
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
.
.อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่มเติม
 .
การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
.
การยกเลิกการเดินทาง
1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี