แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ โรแมนติกพระอาทิตย์ตกดิน ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

 • TMWTTRD-PK008
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ตราด
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ โรแมนติกพระอาทิตย์ตกดิน ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,999
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • ท่าเรือเฟอร์รี่
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
6,999
4-5 ท่าน
5,999
6-7 ท่าน
5,599
8-9 ท่าน
4,999
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะช้าง-ดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด-ชมพระอาทิตย์ตกน้ำใน
13.30 น. เดินทางถึงทางเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปเกาะช้าง
15.30 น. เข้าที่พัก Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว บนเกาะช้าง
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมคลองสุดโรแมนติก
 ที่พัก Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 วันที่ 2 ทะเลตราด-ดำน้ำชมปะการัง-หมู่บ้านบางเบ้า
 เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เตรียมพร้อมบริเวณล๊อบบี้ สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก ผ้าเช็ดตัว รถสองแถวรอรับ ท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ซึ่งมีชื่อเสียงของหมู่บ้าน เก่าแก่ของชาวเกาะช้าง เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารทะเล ของฝากของชำร่วย
09.00 น. หลังจากเจ้าหน้าที่อธิบายการเดินทางและการใช้อุปกรณ์ เริ่มนำท่านออกเดินทางโดยเรือไม้ ล่องเรือ 4 เกาะพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่3)
16.00 น. เรือนำท่านเดินทางกลับยังท่าเรือ รถสองแถวนำท่านส่งถึงที่พักพร้อมความประทับใจ
18.00 น. อิ่มอร่อยกับเซ็ทดินเนอร์ (มื้อที่4) บรรยากาศริมทะเล ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีคราม จากนั้นเดินเที่ยวชมตลาด บรรยากาศยามค่ำของเกาะช้างตามอัธยาศัย
พักที่ Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 เกาะช้าง-ท่าเรือ(ตราด)
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. ข้ามฟากโดยเรือเฟอร์รี่ เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการนี้เริ่มต้น (บาท/ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ ท่านละ

8-9 ท่าน 4,999 บาท / ท่าน
6-7 ท่าน 5,599 บาท / ท่าน
4-5 ท่าน 5,999 บาท / ท่าน
2-3 ท่าน 6,999 บาท / ท่าน
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500 บาท

 กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

**หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราบริการนี้รวม

1.ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น

2.พัก 2คืน (ห้องละ 2ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม

   หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ

   กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน

   กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท)

3.ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุในรายการ(สำหรับนักท่องเที่ยวไทย)

5.ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ไป-กลับ

6.ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ

7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

8.ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น(ดำน้ำ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

6.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

**กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

**โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***