แพ็กเกจ ONE DAY TRIP กระบี่ 4 เกาะ (เรือหางยาวแบบเหมาลำ)

 • TMWTKBV-PK007
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กระบี่
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ ONE DAY TRIP กระบี่ 4 เกาะ (เรือหางยาวแบบเหมาลำ)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 890
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • เขตในเมือง
 • เขตอ่าวนาง
 • เขตทับแขก
 • เขตคลองม่วง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
1 ท่าน
2,990
2-3 ท่าน
1,790
4-5 ท่าน
1,190
6 ท่าน
890
เพิ่มไกด์นำเที่ยว 1 ท่าน ต่อ 1 ลำ
1,700
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

 

Day 1 ที่พัก – ท่าเรือ – ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ เกาะปอดะ) 
07.30 – 08.30 น. รถรับนักท่องเที่ยวจากที่พัก( ที่พักเขตในเมือง หรือ อ่าวนาง หรือ ทับแขก หรือคลองม่วง )   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ 
09.00 น. 

นำท่านขึ้น  (เรือหางยาว แบบเหมา / 1 ลำ นั่งได้ 6 ท่าน) ปลอดภัย ด้วยเสื้อชูชีพ และเจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ   

( หากต้องการไกด์นำเที่ยว จ่ายเพิ่มลำละ 1,700 บาท )

 

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำทะเลตรงทะเลแหวก บันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนั่งเรือไปยังจุดดำน้ำดูปลาที่  เกาะไก่ (อยู่ใกล้กับทะเลแหวก) ลงดำน้ำดูปลา พาท่านนั่งเรือไปบริเวณหินหัวไก่ บันทึกภาพบนเรือ พร้อมฉากหลังที่สวยงามของหินหัวไก่
11.00 น.  นำท่านดำน้ำ ที่ เกาะไก่  และเก็บภาพสวยๆที่บริเวณ
12.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ  พักทานอาหารเที่ยง แบบกล่อง (มื้อที่ 1) ลูกค้าสามารถนำอาหารขึ้นไปท่านเพิ่มเติมได้ ยกเว้นเมนูที่มีหมูและอิสระถ่ายรูปเล่นน้ำ

  นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง เกาะปอดะ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส บริเวณชายฝั่งของเกาะจะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยังสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้เกือบตลอดปี สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ และชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
13.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำบนหาดทรายขาวกับทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการขอพรที่ถ้ำพระนางเพื่อเป็นสิริมงคล

  นำท่านเดินทางสู่ หาดไร่เลย์ ชมทิวทัศน์โดยรอบลงเหยียบเดินเล่นบนผืนทราย นั่งเล่นพักผ่อนเก็บภาพประทับใจในยามบ่าย
14.00 น.

เดินทางกลับท่าเรือ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศในวันนั้นๆ

 

อัตราค่าบริการ
(เรือรับได้ไม่เกิน 6 ท่านต่อลำ ราคาไม่รวมไกด์นำเที่ยว)
  ราคาไม่รวมไกด์นำเที่ยว
  1 ท่าน 2,990.-
 2-3 ท่าน 1,790.-
 4-5 ท่าน 1,190.-
 6 ท่าน 890.-
เพิ่มไกด์นำเที่ยว 1 ท่าน ต่อ 1 ลำ 1,700.-

 

เวลารับจากโรงแรม - ไปท่าเรือ

ในเมืองกระบี่   รับ 07.45 น. – 08.00  น.

อ่าวนาง รับ 08.00 น. – 09.00 น

ทับแขก รับ 07.45 น – 08.00 น. ( ชาร์จท่านละ 100 บาท )

คลองม่วง รับ 07.45 น. – 08.00 น. (ชาร์จท่านละ 100 บาท)

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.    รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.    กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.    กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.    กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.    กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการรวม 
1.    รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือในวันดำน้ำ  รับส่งฟรี ในเมือง และอ่าวนาง
บางโรงแรมมีค่าชาร์ทเพิ่ม ตามตำแหน่งที่ห่างไกล โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนจอง)  
2.     เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ  
3.    อาหาร 1 มื้อกลางวัน 
4.     ค่าอุทยานสำหรับคนไทย ( ต่างชาติเสียท่านละ 400 บาท )
5.    ประกันภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.    ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.    ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.    ค่าทิปมัคคุเทศน์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
5.    ค่าไกด์นำเที่ยว  1 ท่าน ต่อ 1 ลำ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.    กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2.    ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.    กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.    เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี