แพ็กเกจ อเมริกาตะวันตก – ลอสแอนเจลิส – FREE&EASY 8 วัน 5 คืน

 • TMGO3LAX-PK002
 • แพ็กเกจ : อเมริกา
 • เส้นทาง : ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ อเมริกาตะวันตก – ลอสแอนเจลิส – FREE&EASY 8 วัน 5 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 24,900
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • โรงแรม HOLIDAY INN LOS ANGELES AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 • โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT LOS ANGELES MONTEREY PARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
38,900
4-5 ท่าน
30,900
6-7 ท่าน
28,900
8-9 ท่าน
26,900
10 ท่าน
24,900
กิจกรรม ( 8 วัน 5 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ลอสแอนเจลิส 

... น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 (ทุกท่านต้องมีผลตรวจ PCR TEST เป็น Negative Covid-19 ภายใน 72 ชั่วโมง)

... น.

ออกเดินทางสู่เมืองลอส แอนเจลิส (LA) เที่ยวบินที่ .....

 

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

… น.

ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ตามที่ลูกค้าเลือก)

วันที่ 2

ลอสแอนเจลิส – จุดฉีดวัคซีน - The Hollywood Walk of Fame - Hollywood Sign - Beverly Hills

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปชมจุดฉีดวัคซีน (หากท่านใดประสงค์ที่จะฉีด ต้องแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง)  ***ไม่การันตีได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอด***

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง 

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ นำท่านชม Hollywood Sign จากนั้นนำท่านแวะท่านรูปที่ Beverly Hills ย่านที่พักสุดหรูของดาราฮอลลีวูด

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่ โรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ตามที่ลูกค้าเลือก)

 

(มีรถบริการนำเที่ยว)

วันที่ 3

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ตามที่ลูกค้าเลือก)

วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัย  (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ตามที่ลูกค้าเลือก)

วันที่ 5

อิสระตามอัธยาศัย  (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารกลางค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ตามที่ลูกค้าเลือก)

วันที่ 6

อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถนำเที่ยว)

กลางวัน 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 7

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

... น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ...

 

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

 

วันที่ 8

กรุงเทพฯ  

...  น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

รายละเอียดราคาทัวร์

โรงแรม HOLIDAY INN LOS ANGELES AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2-3 ท่าน

38,900.-

13,500.-

4-5 ท่าน

30,900.-

13,500.-

6-7 ท่าน

28,900.-

13,500.-

8-9 ท่าน

26,900.-

13,500.-

10 ท่าน

24,900.-

13,500.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

รายละเอียดราคาทัวร์

โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT LOS ANGELES MONTEREY PARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2-3 ท่าน

46,900.-

15,000.-

4-5 ท่าน

36,900.-

15,000.-

6-7 ท่าน

34,900.-

15,000.-

8-9 ท่าน

31,900.-

15,000.-

10 ท่าน

29,900.-

15,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา
3. ลูกค้าต้องมีวีซ่าอเมริกา และยังไม่หมดอายุ
4. ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง 
5. ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐบาล)
6. ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยผู้เดินทางกักตัวต้องชำระเงินเองทั้งหมด
7. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. อาหารเช้าที่โรงแรมตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ กรณีสถานที่เข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 
    เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
    เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
    **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
                    *** ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมเรื่องการแพ้วัคซีน ***
5. ค่าบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
6. ค่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง ***Driver Guide  (ไม่รวมทิป)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง BKK-LAX / SFO-BKK (ราคาตั๋วเริ่มต้น 30,000 บาท ทางบริษัทมีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินหากสนใจสามารถสอบถามได้กับพนักงานขาย)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอเมริกา
5. ค่าอาหารระหว่างวัน (มื้อกลางวัน / เย็น )
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวหรือการแพ้วัคซีน, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าทิปไกด์หรือคนขับรถ (วันละ 5 USD)
9. ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 วัน)
10. ค่าตรวจ PCR TEST  ทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา
11. ค่าประกันสุขภาพ ประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเจ็บป่วยต่างๆ
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
3.บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณืที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธการเข้าเมืองและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย แพ้วัคซีน การถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4.เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกภายใน 16-45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาทและเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน