แพ็กเกจ กระบี่ ดี๊ดี ซื้อ1แถม1.... 2 วัน 1 คืน

  • WTKBV-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ กระบี่ ดี๊ดี ซื้อ1แถม1.... 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 ลูกค้าเดินทางเข้าสู่ที่พักเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเลือกที่พัก ได้ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ แต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน
DAY 2 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เลือกวันเดย์ทัวร์ 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1. ทัวร์ ล่องเรือยอร์ชสดหรูชมพระอาทิตย์ตกดิน (เวลา 15.00 น. – 19.00 น.) ล่องเรือหรู ชมความสวยงามของปากน้ำกระบี่ป่าโกงกางอนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือสำราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่เลย์ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
หมายเหตุ : ให้บริการ วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ เท่านั้น

2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.) ชมอ่าวมาหยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชมทะเลในที่อ่าวมาปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนแช่ร้อนที่น้ำตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ
จบจากทัวร์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
   

 

 Hotel  Class  Location  ราคาต่อแพ็ค  ราคาห้องพักเพิ่ม/คืน  Remark
Srisawara Casa
(ศรีสวารา คาซา)
 3 ดาว  ตัวเมือง  2,999  1000  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Blue Sotel Krabi 
(บลูโซเทล กระบี่)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300 ก.ค.- 31 ต.ค.63
Srisuksant Resort 
(ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Sugar Marina 
(ชูการ์ มารีนา)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Dusit D2 
(ดุสิต ดีทู)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63
Red Ginger 
(เรด จินเจอร์)
 4 ดาว  อ่าวนาง  3,999  1,300  ก.ค.- 31 ต.ค.63

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ที่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน/จุด)
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. เจ้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทัวร์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ