แพ็กเกจ อุบลราชธานี มูเตลู พญานาค สายลำน้ำมูล 2วัน 1คืน

 • TMQQUBP-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : อุบลราชธานี
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  วัดป่าปากโดม ขอพร พญาทะนะมูลนาคราช และ เจ้าย่าเกตุปทุมมา วัดภูยอดรวย ขอพร พญางูใหญ่นาคราชองค์ดำ น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) วัดมหาวนาราม ขอพร พระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดพระธาตุหนองบัว สัการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,990
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • สนามบินอุบลราชธานี
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
8-9 ท่าน
1,990
6-7 ท่าน
2,990
4-5 ท่าน
3,990
กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันแรก รับสนามบินอุบลราชธานี-วัดป่าปากโดม (พญาทะนะมูลนาคราช เจ้าย่าเกตุปทุมมา)-วัดภูยอดรวย (พญางูใหญ่นาคราชองค์ดำ)-น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว(วัดเรืองแสง) 
เช้า รับคณะที่ สนามบินอุบลราชธานี เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP  
  ชม วัดป่าปากโดม ขอพร พญาทะนะมูลนาคราช  และ เจ้าย่าเกตุปทุมมา นาคาผู้ยิ่งใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำมูล  พญานาคผู้เปี่ยมบารมี และตบะญาณแก่กล้า ผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม้น้ำมูลทั้งหมด
  ชม วัดภูยอดรวย พญางูใหญ่นาคราชองค์ดำ  สัการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปและเจดีย์เล็กๆสีขาวหลายองค์  ขอพรองค์พระ องค์เจดีย์ สีทองใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบพม่าที่ล้อมรอบไปด้วย องค์เจดีย์สีขาว เรียงรายบนหน้าผา จากนั้นขอพรกับพญางูใหญ่นาคราชองค์ดำ ห้าเศียร  
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน 
  ชม น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Unseen Thailand  น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู เกิดจากลำห้วยท่าโลง รูหินเกิดจากน้ำกัดเซาะ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม ช่วงที่เหมาะแก่การชม กรกฎาคม – มกราคม ของทุกปี ในช่วงน้ำปานกลางละอองน้ำด้านล่างจะเป็นรูปหัวใจ ในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำ
  ชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อที่นิยมเรียกกัน วัดเรืองแสง  ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นการจำลองป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ ชมพระอุโบสถสีปัดทอง ชมด้านจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์หลังอุโบสถ ในเวลากลางคืนจะเรืองแสงงดงาม
เย็น อิสระอาหารเย็น 
ที่พัก  ที่พัก  YUU HOTEL & Cafe' หรือ  Pentahug Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง วัดมหาวนาราม (พระเจ้าใหญ่อินแปลง)-วัดพระธาตุหนองบัว(พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระธาตุ)
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ที่พัก (มื้อที่1) 
  ชม วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอบุลฯ ขอพร พระเจ้าใหญ่อินแปลง
  ชม วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน 
  อิสระเลือกซื้อของฝาก
  ส่งคณะที่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็กเกจ อุบลราชธานี  เตลู พญานาค สายลำน้ำมูล 2วัน 1คืน 
อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง ราคา/ท่าน
4-5 ท่าน 3,990 บาท/ท่าน
6-7 ท่าน 2,990 บาท/ท่าน
8-9 ท่าน 1,990 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว 900 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยัน ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรม (พร้อมอาหารเช้า) จำนวน 1 คืน (1ห้อง พัก 2 ท่าน)  
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (พร้อมคนขับ) 
3.ค่าเข้าชมตามรายการ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ (ไป-กลับ )
2.ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
3.ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวาย 
4.ค่าทิปพนักงานขับรถตามความพึงพอใจ 
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
6.ไม่รวมมักคุเทศก์นำเที่ยว 
การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ