แพ็กเกจ สกีรีสอร์ท 5 วัน 4 คืน Club Med Tomamu 3 คืน + โรงแรม ซัปโปโร 1 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์ซัปโปโร

 • TMSPPKG-CM001 - TOMAMU
 • แพ็กเกจ : ญี่ปุ่น
 • เส้นทาง : ฮอกไกโด
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • โดย : ซูเปอร์ทริปส์ - 11/08775
 • 01055******87

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ สกีรีสอร์ท 5 วัน 4 คืน Club Med Tomamu 3 คืน + โรงแรม ซัปโปโร 1 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์ซัปโปโร (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 46,120
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 30 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • สนามบินชิโตเซะ
 • superior room
 • Junior Family room c3 & Family Superior room with mountain view c4+
 • Master family room -c5
 • Deluxe Room with Forest view - a2
กิจกรรม ( 5 วัน 4 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

Exclusive Highlight

ให้ท่านได้สัมผัสความคุ้มค่า รวมอาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้ง เช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกฮอลล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด) และ การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

ธันวาคม 2565  – 25 มีนาคม 2566

เส้นทางการเดินทาง

เช้า

กลาง

วัน

เย็น

โรงแรม

วันที่ 1

สนามบินชิโตเซะ- คลับเมดโทมามุ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

รับ-ส่ง

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED TOMAMU  

วันที่ 2

คลับเมดโทมามุ

รวมอาหาร

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED TOMAMU  

วันที่ 3

คลับเมดโทมามุ

รวมอาหาร

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED TOMAMU  

วันที่ 4

คลับเมดโทมามุ – City tour ซัปโปโร – โรงแรมในซัปโปโร

 

รวมอาหาร

City Tour

ไม่รวมอาหาร

City Tour

ไม่รวมอาหาร

Daiwa Roynet Hotel Sapporo Susukino หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

โรงแรม - สนามบินชิโตเซะ

 

 


อาหาร+รถรับส่ง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน รีสอร์ท ปรับอากาศ ตามประเภทรถที่นำเสนอ + ซิตี้ทัวร์ ซัปโปโร
 2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองโควิด และ อุบัติเหตุ
 5. 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น พร้อมบริการออก ERFS

หากมีการยกเว้นวีซ่า ทางบริษัทจะคืนค่าวีซ่า 1,575 บาท

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าแพ็กเกจ เต็มจำนวน ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า และลงทะเบียน ERFS

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง