แพ็กเกจ สกีรีสอร์ท 5 วัน 4 คืน Club Med Kiroro Peak 3 คืน + โรงแรม ซัปโปโร 1 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์ซัปโปโร

 • TMSPPKG-CM001 - KIRORO
 • แพ็กเกจ : ญี่ปุ่น
 • เส้นทาง : ฮอกไกโด
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • โดย : ซูเปอร์ทริปส์ - 11/08775
 • 01055******87

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ สกีรีสอร์ท 5 วัน 4 คืน Club Med Kiroro Peak 3 คืน + โรงแรม ซัปโปโร 1 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์ซัปโปโร (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 41,990
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 30 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • สนามบินชิโตเซะ
 • Superior room Junior Family room- c2,c3,h2
 • Junior Family Suite s5
 • Junior Family Deluxe room,Family Deluxe -a3,a4
 • Family Suite s5+
กิจกรรม ( 5 วัน 4 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

Exclusive Highlight

ให้ท่านได้สัมผัสความคุ้มค่า รวมอาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้ง เช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกฮอลล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด) และ การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืน

Club Med Kiroro Peak ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 12 ปีเข้าพัก

ช่วงเวลาการเดินทาง

15 ธันวาคม 2565  – 15 เมษายน 2566

 

เส้นทางการเดินทาง

เช้า

กลาง

วัน

เย็น

โรงแรม

วันที่ 1

สนามบินชิโตเซะ- คลับเมด คิโรโระ พีค– อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

รถรับส่ง

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED KIRORO PEAK

วันที่ 2

คลับเมด คิโรโระ พีค

รวมอาหาร

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED KIRORO PEAK

วันที่ 3

คลับเมด คิโรโระ พีค

รวมอาหาร

รวมอาหาร

รวมอาหาร

CLUBMED KIRORO PEAK

วันที่ 4

คลับเมด คิโรโระ พีค– โอตารุ - City tour ซัปโปโร – โรงแรมในซัปโปโร

 

อาหาร+รถรับส่ง

City Tour

ไม่รวมอาหาร

City Tour

ไม่รวมอาหาร

Daiwa Roynet Hotel Sapporo Susukino หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

โรงแรม - สนามบินชิโตเซะ

 

 


อาหาร+รถรับส่ง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน รีสอร์ท ปรับอากาศ ตามประเภทรถที่นำเสนอ + ซิตี้ทัวร์ ซัปโปโร
 2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองโควิด และ อุบัติเหตุ
 5. 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น พร้อมบริการออก ERFS
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าแพ็กเกจ เต็มจำนวน ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า และลงทะเบียน ERFS

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง