แพ็กเกจ ลาว เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน (รถไฟความเร็วสูง)

 • TMQQLPQVTE-PK001
 • แพ็กเกจ : ลาว
 • เส้นทาง : หลวงพระบาง
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  อุดรธานี-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท เวียงจันทน์-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดวิชุน-ชมตลาดกลางคืน หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-สถานีรถไ

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 13,900
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • สนามบินอุดรธานี
กิจกรรม ( 4 วัน 3 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันแรก อุดรธานี-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท
เช้า รับคณะ ณ สนามบินอุดรธานี
  จากนั้นเดินทางไปยังจ.หนองคาย นำคณะเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านกราบพระธาตุหลวง  หรือ {พระเจดีย์โลกะจุฬามณี} นับเป็น{ปูชนียสถาน|บูชนียสถาน}อันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ชมและถ่ายภาพที่ประตูชัยเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ก่อสร้างเพื่อเป็นการสดุดีวีรชน ผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
13.00 น. นำคณะเดินทางไปยังแดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท
14.30 น. ถึงแดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท เข้าที่พัก สนุกกับกิจกรรม เกมส์ต่างๆในห้องกิจกรรมของรีสอร์ท 
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง เวียงจันทน์-สถานีรถไฟเวียงจันทน์-เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-วัดวิชุน-ชมตลาดกลางคืน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3) 
05.00 น. ท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์
07.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์
07.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ สู่เมืองหลวงพระบาง
09.23 น.

ถึงเมืองหลวงพระบางนำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกตาดกวางสี” หรือ น้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ และมีน้ำตลอดปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่4)
13.00 น. ชมสินค้าพื้นเมืองที่บ้านสร้างค้อง ชมวัดวิชุน  วัดที่เคยประดิษฐานพระบางและนำท่านกราบนมัสการพระธาตุแตงโมจากนั้นขึ้นชมพระธาตุภูสี ตั้งอยู่บนภูสี  ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางทั้งหมดได้โดยรอบ360 องศา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่5)หลังอาหารเดินชมตลาดกลางคืน มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่วางขายเต็มท้องถนนกลางเมืองหลวงพระบาง 
20.00 น. นำท่านกลับที่พักโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก Angthong Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-สถานีรถไฟหลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-ตลาดจีน
05.30 น. นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีซึ่งมีพระเดินบิณฑบาตเป็นจำนวนมากประมาณ 200 รูป  ชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบางซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดินไว้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6)
09.00 น.

ชม พระราชวังหลวงพระบาง  ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตของลาว  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวในตัวพระราชวัง  ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมภายในพระราชวัง และห้องต่างๆในพระราชวัง  และนำท่านกราบพระบางพระพุทธรูปสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง ชมวัดเชียงทอง วัดที่มีความสำคัญต่อราชวงค์หลวงพระบาง ถือเป็นวัดเก่าแก่และโดดเด่นที่สุดบนแผ่นดินลาว เป็นประตูเมืองหลวงพระบางและเป็นท่าเทียบเรือของกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย ชมวัดวิชุน  วัดที่เคยประดิษฐานพระบางและนำท่านกราบนมัสการพระธาตุแตงโม

11.30 น.

นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่7)

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง
13.00 น.  เช็คอินรถไฟขบวนล้านช้างออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์(ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง)  ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เดินทางผ่านขุนเขาและอุโมงค์ต่างๆ
15.45 น. ถึงเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ชมตลาดจีนแหล่งรวมสินค้านานาชนิด
17.00 น.  นำท่านกลับที่พักโรงแรมที่เวียงจันทน์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร (มื้อที่8)
20.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก Seasons Riverside Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ หลวงพระบาง-ด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว-สะพานมิตรภาพไปยังด่านตรวจคนเข้า -ออก เมืองไทย-สนามบินอุดรธานี
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)
09.00 น. เดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง 
10.00 น. นำคณะขึ้นรถข้ามสะพานมิตรภาพไปยังด่านตรวจคนเข้า – ออก เมืองไทย จ.หนองคาย 
11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี  ส่งคณะกลับสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็กเกจ ลาว เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง เวียงจันทน์  4วัน 3คืน (รถไฟ-กลับรถไฟ)

อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
จำนวนผู้เดินทาง แพ็คเกจ ราคา/ท่าน
ราคา 8-9 ท่าน  13,900  บาท/ท่าน
ราคา 6-7 ท่าน 19,900 บาท/ท่าน
ราคา 4-5 ท่าน 27,900 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว 4,500 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข