• : +425 345 8765

เที่ยว...เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน เสริมมงคลชีวิต ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 5 นักษัตร

4.0
Code
: TMCNXVAN002-PK001
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: เชียงใหม่
ระยะเวลา
: 2 วัน 1 คืน
โดย
: เชียงใหม่ควอลิตี้-CMQ - 21/00633

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ปีชวด...พระธาตุศรีจอมทอง | ปีมะโรง...พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์ | ปีมะเส็ง.. เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดเจ็ดยอด | ปีมะแม..พระธาตุดอยสุเทพ | ปีจอ..พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม | สายมูต้องไม่พลาด...ขอโชค ขอพร ...หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ...วัดดอยคำ | ชมความ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (2 วัน 2 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

เชียงใหม่-จุดนัดหมาย-วัดพระธาตุดอยคำ-พระบรมธาตุดอยสุเทพ (ปีมะแม)-วัดเจ็ดยอด(ปีมะเส็ง) –วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)-ถนนคนเดินวัวลาย หรือ ถนนคนเดินท่าแพ (ถ้ามาตรง วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

…………. น. รับคณะที่จุดนัดหมาย.........โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน 
08.30 น.

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น
 จากนั้นนำท่านเดินทางไป นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม)พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของชาวเชียงใหม่ที่ใครมาต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,046 เมตร ซึ่งก่อนจะถึงตัววัดจะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของคนเชียงใหม่อย่างมาก ตัววัดก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้แบบ 360 องศา (รวมค่าลิฟต์ขึ้น-ลงเรียบร้อยแล้ว)

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร)สักการะโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย สถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ ๘ ของโลก  ที่วัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็น(พระธาตุประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก)  ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปี    
มะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา”

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" นอกจากสักการะพระสิงห์แล้ว ภายในวัดพระสิงห์วรวิหารยังมีสิ่งที่น่าชม อาทิเช่น วิหารลายคำอันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง(งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 

อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย  (ถ้าเดินทางมาตรงกับวันธรรมดา..นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก)

 • ถนนคนเดินวัวลาย พ่อค้าแม่ค้า เป็นคนพื้นเมืองที่อยู่ในบริเวณถนนวัวลายส่วนใหญ่ ทำให้มีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำเครื่องเงินทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกกันอยู่ที่ ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่

(เปิดวันเสาร์ 17.00น.-22.00)

 
 • ถนนคนเดินท่าแพ เป็นถนนคนเดินที่ดังและใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟรวมทั้งของกิน เป็นต้น ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอยู่ บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน

(เปิดวันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-22.00น.)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก Darley Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ – วัดพระธาตุรีจองทอง (ปีชวด) – วัดเกตการาม (ปีจอ) – จุดหมายปลายทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ (ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

นำท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2535 พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ ฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ ยอดปลีขององค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หรือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาเนิ่นนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1995 ซึ่งมีความสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของ พระบรมสารีริกธาตุ พระทักขิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบื้องขวา) ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไฮไลต์ของที่นี่คือ พระเจดีย์ศรีจอมทอง องค์เจดีย์สีทองอร่าม เป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุศรีจอมทองแห่งนี้ สร้างด้วยศิลปะล้านนา บริเวณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่า “ยกเก็จ” ส่วนบริเวณยอดเป็นฐานวงกลม ซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด จึงมีตุ๊กตารูปหนูวางรายล้อมเป็นสัญลักษณ์อยู่มากมาย ที่ควรค่าแก่การไปกราบไหว้สักการะกันสักครั้งในชีวิต
กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเกตการาม  พระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี  ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีจำปีคนเกิดปีจอ (สุนัข) ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคล เจดีย์จุฬามณี หรือ พระธาตุวัดเกต ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งทรงสละทิ้งเมื่อคราวออกผนวช และยังเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์  หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย ดังนั้นพระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี แห่งวัดเกตการาม จึงถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางมากราบไหว้แล้ว  อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ชื่อของวัดเสียงเหมือนคำว่า “เกศ” แก้วจุฬามณี

เย็น สมควรแก่เวลานำทุกท่านกลับสู่ที่พัก หรือสนามบิน...โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
   
   

 

PACKAGE (CNXVAN001) :  เชียงใหม่  1 วัน
จำนวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ
2-3 ท่าน 6,590.-
4-5 ท่าน 4,290.-
6-7 ท่าน 3,590.-
8-9 ท่าน 2,890.-
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิง **

เงื่อนไข

Overview

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง

2.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 – 3 ท่าน)

4.ค่ามัคคุเทศก์ไทย ที่ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1, 000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท  

  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าตั๋วเครืองบิน, ค่าที่พัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,      ค่าของทำบุญ,ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว

2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  และ สำหรับชาวต่างชาติ

5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย และพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี และหักที่จ่าย 3%

เอกสารประกอบการเดินทาง

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน COVID -19  หมอพร้อม

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน

         รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน: ยึดเงินค่าทัวร์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, รถตู้VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระ ระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้วแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เก็บเงิน ค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ

วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

 1. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 2. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 3. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 5. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น