• : +425 345 8765

แพ็กเก็จ กระบี่ 3 วัน 2 คืน พัก Bluesotel Krabi Aonang Beach

4.0
Code
: TMPSK-KBVPK103B
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: กระบี่
ระยะเวลา
: 3 วัน 2 คืน
โดย
: ปกาไสท้วร์-PKS - 31/01035

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

|ถ่ายรูปกับเขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ |กินบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดไม่อั้น |นั่ง speed boat ชมถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ |ดำนำดูปะการัง ชมฝูงปลาที่เกาะไก่ |ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand |ปิกนิคบนเกาะปอดะ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (3 วัน 3 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันแรก สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก                (-/-/เย็น) 
xx.xx น. รับท่าน ณ สนามบินกระบี่ นั่งรถตู้ วีไอพี เข้าตัวเมืองกระบี่
xx.xx น. นำท่านถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
  ถ่ายรูปกับ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ หรือรูปปั้นปูดำยักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว
สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดไม่อั้น ไม่กำหนดเวลา (มื้อที่ 1)
22.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง 4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ           (เช้า/เที่ยง/- )                           
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)
08.00 น. เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา   ลงเรือ Speed Boat
  ออกเดินทาง ชม ทะเลกระบี่ แวะชม ถ้ำพระนาง , อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลกสักการะศาลพระนาง ถ่ายรูป เกาะไก่ ลงเล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี  ปลาการ์ตูน และ ปลานานาชนิด 
ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand  เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค บนเกาะปอดะ  (มื้อที่ 3)
  จากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน  ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่
14.00 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
15.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)
วันที่สาม ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก  – สนามบินกระบี่                                                   (เช้า/-/-)                           
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)  อิสระพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก หรือ  
เลือกซื้อ OPTION  TOUR
  เกาะห้อง  อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   1,500 บาท     
เด็กอายุ 5 - 10 ขวบ 1,200 บาท
**ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 400 บาท
  เกาะพีพี อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 1,700 บาท
เด็กอายุ 5 – 10 ขวบ 1,500 บาท
ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 400 บาท
xx.xx น. เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง แวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝากของที่ระลึก
xx.xx น. เดินทางสู่  สนามบินกระบี่  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  ................................................จบโปรแกรม............................................................
   

 

 อัตราค่าบริการ  ราคาท่านละ  
อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
Bluesotel Krabi Aonang Beach หาดอ่าวนาง

Period  ผู้ใหญ่ ท่านละ
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
ท่านละ
เด็กเสริมเตียง
ท่านละ 
เด็กไม่เสริมเตียง
ท่านละ 
พักต่อ เพิ่มคืนละ
13-17  เม.ย. 66 5,800 บาท 8,000 บาท 4,100 บาท 3,500 บาท 2,400 บาท
18 เม.ย. – 31 ต.ค. 66  4,990 บาท 6,100 บาท 4,100 บาท 3,500  บาท 1,500  บาท
 

หมายเหตุ: เด็กอายุ 5-10 ขวบ

เงื่อนไข

Overview

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ประวัติการฉีดวัคซีน

3. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจอง

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

•    รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม
•    ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
•    อาหาร 4 มื้อตามรายการ
•    ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat    
•    มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
•    ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
•    ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•    ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
•    ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•    ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท