แพ็กเกจ Check in สวรรคโลก พักโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น 2 วัน 1 คืน

  • WTSKT-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สุโขทัย
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ Check in สวรรคโลก พักโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,190

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 สถานีรถไฟสวรรคโลก-โรงพักเรือนปั้นหยา-Street Art-โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น
08.00 น. เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ สถานีขนส่ง/สนามบิน จังหวัดสุโขทัย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอสวรรคโลก แวะชมสถานีรถไฟสวรรคโลก สถานีรถไฟเก่าแก่ เป็นอาคารไม้สองชั้น เป็นสถานีสุดสายปลายทางรถไฟสายเหนือฝั่งตะวันตก ปัจจุบันสถานีรถไฟสวรรคโลกยังเปิดให้บริการปกติ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชม โรงพักเรือนปั้นหยา โรงพักเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ภายในมีปืนตำรวจสมัยก่อน ระฆังแขวนหน้าโรงพักและรูปบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สมัยเก่าให้ได้ชมด้วย ปัจจุบันตั้งอยู่ในสถานีตำรวจสวรรคโลก นอกจากนี้ยังมี Street Art ที่รังสรรค์โดยเหล่า 4 ศิลปิน ในโครงการ Experiencing ASEAN POP Cultureจากศิลปินชาวไทยกับภาพ Love in Here /มาเลเซียกับภาพ Cuture Guardian/ กัมพูชากับภาพ ดอกลำดวน/ สิงค์โปร์กับภาพ CENO2 ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเช็คอินตามอัธยาศัย
11.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านข้าวเปิ๊บยายเครื่อง
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น (ไม่สามารถระบุบ้านพักได้) เข้าที่พักเก็บสัมภาระ จากนั้นให้ท่านได้ท่องเที่ยววิถีชุมชน สัมผัสธรรมชาติ ปั่นจักรยานชมทุ่งนา(ค่าเข้าจักรยานคันละ 30 บาท ชำระค่าเช่าที่จักรยานกับเจ้าของบ้านโดยตรง) ชมพระอาทิตย์ตก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ณ โฮมสเตย์ที่พัก
ที่พัก โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น (ไม่สามารถระบุที่พักได้ กรุณาเตรียมของใช้ในห้องน้ำส่วนตัวมาเอง)
Day 2  ชมพระอาทิตย์ขึ้นห้วยต้นไฮ-ระเบียงกาแฟ-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 04.30 น. นำท่านนั่งรถท้องถิ่น ชมทะเลหมอก และ พระอาทิตย์ขึ้นที่ ห้วยต้นไฮ (ต้องเดินทางเท้าอีกประมาณ 2 กิโล)
 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ โฮมสเตย์ที่พัก 
 08.30 น. นำท่านปั่นจักรยานชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน ชมวิธีการทำตุ๊กตาบาร์โหน ที่บ้านตาวงศ์ ชมการทำผ้าหมักโคลน จากนั้นนำท่านไปเช็คอิน ณ ร้านระเบียงกาแฟ ให้ท่านได้จิบกาแฟวิวทะลุล้านกับบรรยากาศทุ่งนาเย็นสบาย นอกจากจะมีเครื่องดื่มยังมีเค้กและก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยรสเด็ดให้ท่านได้ลิ้มลอง
 กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านระเบียงกาแฟ
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก วันที่ 12 ธันวาคม 2534 ที่ยังคงความสำคัญและความงดงามอยู่ ให้ท่านอิสระเที่ยวชมโบราณสถานภายในอทุยาน อาทิ พระพุทอจนะ หรือพระพุทธรูปพูดได้ที่ประดิษฐานในวัดศรีชุม /วัดพระพายหลวง / อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น
 15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับสู่สถานีขนส่ง/สนามบิน จังหวัดสุโขทัย

 

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

เดินทาง 2-3 ท่าน

4,290 บาท

เดินทาง 4-5 ท่าน

2,690 บาท

เดินทาง 6-8 ท่าน

2,190 บาท

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กในการนำเที่ยวแทน)
2.ค่าโฮมสเตย์ที่บ้านนาต้นจั่น 1 คืน
3.ค่าอาหาร 2 มื้อตามโปรแกรม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
5.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
2.ค่าอาหาร
3.ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟของบริษัท
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
5.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
6.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
7.ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ