แพ็กเกจ One Day ล่องเรือยอร์ช กาฮังบีช(เกาะเฮ)-เกาะราชา-ซันเซท

 • TMWTHKT-PK005
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ One Day ล่องเรือยอร์ช กาฮังบีช(เกาะเฮ)-เกาะราชา-ซันเซท

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,399

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 3 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 • โซนที่ 1 แบบจอย (ท่านละ 200 บาท)
 • โซนที่ 2 แบบจอย (ท่านละ 300 บาท)
 • โซนที่ 3 เหมารถตู้ (คันละ 1,500 บาท)
 • โรงแรมเมืองภูเก็ต
 • โรงแรมโซนเกาะสิเหร่
 • โรงแรมโซนแหลมหิน
 • โรงแรมโซนหาดราไวย์
 • โรงแรมโซนหาดในหาน
 • โรงแรมโซนหาดกะตะ
 • โรงแรมโซนหาดกะรน
 • โรงแรมโซนหาดป่าตอง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,399
เด็ก (4-11ปี)
1,199
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

 

วันเดย์ทัวร์ ล่องเรือยอร์ช-กาฮังบีช (เกาะเฮ)-เกาะราชาใหญ่-ดำน้ำชมปะการัง
08.30 น. ถึงจุดเช็คอิน......ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  ตรวจเช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์
09.00 น. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช เกาะเฮ
  เดินทางถึง กาฮังบีช ทัวร์ไกด์ นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ ณ กาฮังบีช ลูกค้าทุกท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ
  “กาฮังบีช” มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท (เรือลากกล้วย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟิ์วิ่ง (ดำน้ำลึก) , ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล) **มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ**
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกาฮัง
13.00 น. ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปเกาะราชาใหญ่
  ถึง เกาะราชาใหญ่ นำลูกค้าทุกท่านว่ายน้ำชมปะการังที่ อ่าวคอนแค เพื่อสัมผัสความสวยงามของปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายสีสัน (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
  นำท่านขึ้น เกาะราชา เพื่อสัมผัสกับความละเอียดของเม็ดทรายและท่านสามารถว่ายน้ำเพื่อชมแนบประการังน้ำตื้นจากบริเวณชายหาดได้
16.45 น. ออกเดินทางจาก เกาะราชา สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตย์ตกระหว่างเดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง
18.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ
 หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ
เวลา 09.00-18.30 น. ผู้ใหญ่ เด็ก (4-11ปี)
เปิดบริการทุกวัน 1,399 บาท/ท่าน 1,199 บาท/ท่าน

*รวมรถรับ-ส่ง

โรงแรมเมืองภูเก็ต/เกาะสิเหร่/แหลมหิน/หาดราไวย์/หาดในหาน/หาดกะตะ/หาดกะรน/หาดป่าตอง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่าเรือยอร์ช ตามที่ระบุในรายการ
 2. รถรับส่ง ที่พัก-ท่าเรือ พื้นที่ โรงแรมเมืองภูเก็ต/เกาะสิเหร่/แหลมหิน/หาดราไวย์/หาดในหาน/หาดกะตะ/หาดกะรน/หาดป่าตอง
 3. ทัวร์ไกด์
 4. อาหารกลางวัน (กาฮังบีช)
 5. เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล (บริการบนเรือ)
 6. เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช)
 7. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากดำน้ำ) , เสื้อชูชีพ
 8. ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงภาวะโควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ