ฮ่องกง เพิ่มทรัพย์ รับโชค 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)

 • ทัวร์ : Hong Kong [ ฮ่องกง ]
 • เที่ยวเมือง : Hong Kong (ฮ่องกง)
 • สายการบิน : Cathay Pacific
 • โดย : go365travel.com
 • Code : TMGO1HKG-CX011
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ช้อปปิ้งจุใจ
สักการะเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หมุนกางหันวัดแชกง
สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมนูพิเศษ!! ชาบู,ติ่มซำฮ่องกง,เป็ดย่าง สูตรฮ่องกง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
08 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2564
20,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

15 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
21,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 พ.ย. 2566 - 06 พ.ย. 2566
21,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
21,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 พ.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566
21,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( CX700 : 08.10 – 12.10 / CX750 : 11.00-15.00 ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Repulse Bay – ฮ่องกงวิวพอยต์ - ช็อปปิ้งตลาด Ladies Market

05.00 น. หรือ 08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.10 น. หรือ 11.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบินที่ ( CX700 : 08.10 – 12.10 / CX750 : 11.00-15.00 ) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น. หรือ 15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสู่ หาดรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพรเรื่องการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..
นำท่านสู่ จุดชมวิวฮ่องกง View Point ที่ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พร้อมถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1)

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิงแต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเรา โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตูนต่าง ๆ จากดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภทสินค้า เสื้อผ้า นาฬิกากระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่
พักที่ Starphire Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 2

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชีฉีหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ ฮ่องกง (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินท่างสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kwun Yam Temple Hung Hom ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” หรือ ที่เรียกอีกชื่อว่า “วันเปิดทรัพย์” เชื่อกันว่าจะนำพาลาภก้อนใหญ่มาให้อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของเซียมซีที่แม่นมากอีกด้วย ผู้คนมักมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรโชคลาภ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮำหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทว่าชาวบ้านที่เข้าไปหลบภัยในวัดฮ่องฮำกลับปลอดภัยไม่ได้รับความบาดเจ็บ รวมถึงตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายแบบน่าเหลือเชื่อ จึงทำให้ชาวบ้านศรัทธาและเลื่อมใสในวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin Temple) ขอพร ท่านหว่องไท่ซิน ที่ช่ำอกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคำขอ” สักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของที่ระลึกให้คนละ 1 อัน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)
ขอพรเนื้อคู่ เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เรื่องการขอเนื้อคู่
วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดง - สำหรับผู้หญิง: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก - สำหรับผู้ชาย: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน
นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรพเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกง ที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน คนไทยเชื่อกันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะช่วยเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง
วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีเพียงแม่ชีพำนักอยู่ ภายในวัดมีอาคารไม้สวยๆ และสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงมีสวนและสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ วัดมีขนาดใหญ่โตและสวยงามมาก ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นวัด สำนักชี สวนจีน ที่พัก และร้านอาหารมังสวิรัติ ในบริเวณวัดมีวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง ด้านในสำนักชีนั้น จะประกอบไปด้วยอาราม 4 ทิศ โดยด้านรอบนอกวัดจะเป็นตึกสูงใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นเมืองของฮ่องกง แต่ภายในวัดกลับเงียบสงบมากๆ ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแก่ผู้ไปเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4)
พักที่ Starphire Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 3

อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม Option ไหว้พระใหญ่เกาะลันตา กระเช้านองปิง 360 (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)** - รับท่านที่จุดนัดพบโรงแรมนำส่งสนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ (CX701 : 15.55-18.00 / CX703 : 18.35-20.35 / CX757 : 20.25 – 22.35 )


อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยละ ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถ อาหาร รวมถึงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ให้บริการ)

** ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour โปรแกรมแนะนำ ผ่านทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งความประสงค์ ณ วันจองทัวร์ หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วันทำการ**

Ngong Ping 360 นั่งกระเช้าแบบธรรมดา (Standard Cabin) ท่านละ 850 บาท (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)

นั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ วัดพระใหญ่โป่หลิน เดินทางสู่ สถานีตงชุง ขึ้นกระเช้านองปิง 360 (Ngong Ping 360) ชมวิวมุมกว้าง ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร

ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน พระใหญ่เทียนถาน หรือ พระใหญ่เกาะลันเตา พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง และเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง อิสระอาหารกลางวัน และ มื้อเย็นตามอัธยาศัย

รับท่านที่จุดนัดพบโรงแรมนำส่งสนามบินฮ่องกง เดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก นำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก
15.55น. หรือ 18.35น. หรือ 20.25น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ (CX701 : 15.55-18.00 / CX703 : 18.35-20.35 / CX757 : 20.25 – 22.35 )
18.00 น. หรือ 20.35 น. หรือ 22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก

 

•   กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

•  กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

 

1.     ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

 

2.     ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

 

3.        ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

             ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

 

4.    การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ในกรณีที่ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

             ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 

 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกประเทศหรือเข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขนโยบายการการท่องเที่ยวฮ่องกง

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวรี่, ร้านหยก, ร้านยา, ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ การซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)  / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

      ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต่างๆ (ทางรัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย สามารถพำนักในฮ่องกงได้สูงสุด 30 วัน ในกรณีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าและเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม/ท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจโรคหรือการกัก ตัวเพิ่มเติม
 8. ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง
 9. ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
 10. ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
 11. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 12. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
 13. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%