TOKYO NIKKO ROMANTIC AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

 • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
 • เที่ยวเมือง : Tokyo (โตเกียว) nikko (นิกโก)
 • สายการบิน : Thai Airways International
 • โดย : TMGO
 • 01055******21
 • Code : TMGO2NRT-TG035
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
HIGHLIGHT พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งในโตเกียว 2คืน /พักออนเซ็น 2 คืน เมืองนิกโก้ / สะพานแดงชินเคียว / ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ / น้ำตกเคง่อน /นั่งกระเช้า หุบเขาโอวาคุดานิ / ศาลเจ้าฮาโกเน่ / ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ / วัดอาซากุสะ/ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท / ห้างอิออน / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ / เมนูขาปูยักษ์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
07 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566
58,900
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
14 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566
58,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
58,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – นั่งกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (HAKONE NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ มีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Shrine) มีประวัติยาวนานกว่า 1,250 ปีและเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของฮาโกเน่ มีทะเลสาบอาชิอยู่ด้านหน้าและรายล้อมไปด้วยภูเขาฮาโกเน่ จึงมีเสน่ห์ในฐานะที่เป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ นอกจากนี้ การเข้าถึงจากโตเกียวก็สะดวกโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 1 ชั่วโมง ศาลเจ้าฮาโกเน่เป็นที่รู้จักกันมานานว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับความเชื่อที่ว่าภูเขาเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ว่ากันว่าบรรดารพรหลายอย่าง เช่น แข่งขันได้ชัย เดินทางปลอดภัย เปิดดวงเสริมโชค ผูกดวงความรัก ฯลฯ และเป็นจุดพลังศักศิทธิ์ ที่หลายคนเดินทางแสวงบุญเพื่อมาขอพร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (นำท่านขึ้นหรือลง โดยกระเช้า 1 ขา) เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ (Kamiyama) ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเน่ระเบิดปัจจุบันใต้พื้นผิวยังคงมีความร้อนและมีแร่กำมะถันในปริมาณมาก ทำให้น้ำที่อยู่ข้างใต้ระเหยกลายเป็นไอน้ำกลิ่นกำมะถันออกมาด้านบน ส่วนของชื่อประจำหุบเขานี้ ก็คือ“ไข่ดำ (Kuro Tamago)” ซึ่งเป็นการนำไข่ไปต้มด้วยน้ำแร่กำมะถันที่ผุดขึ้นมา และสีดำของเปลือกไข่มาจากสีของกำมะถันนั้นเอง คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้กินไข่ดำ 1 ฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นอีก 7 ปีเลยทีเดียว

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) **พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด**
ที่พัก SUNPLAZA FUJI YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า [♨] หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 3

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชา – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – เมืองนิกโก้ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำเย็นจากแหล่งน้ำได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้ บนเตาเล็กๆ กลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

นำท่านชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) มีอีกชื่อในภาษาอังกฤษคือ Maple Corridor หรือแปลความหมายตรงตัวว่า ทางเดินสายเมเปิ้ล เป็นจุดชม ใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิ ในบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ เลียบแม่น้ำสายเก่า ลักษณะของสถานที่นี้จะเป็นทางเดินยาวเลียบทางแม่น้ำ ที่มีต้นเมเปิ้ล หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บ ใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม และร่วงหล่นลงตามพื้น ปกคลุมทางน้ำสายเก่า จนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ ทั้งด้านบนและด้านล่าง มองดูเหมือนอุโมงค์หลากสีสัน

นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นที่ตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเด่นทั้งด้านทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
ที่พัก KINUKAWA ONSEN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 4

เมืองนิกโก้ – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ – น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซนจิ - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิ กับสะพานซารุฮาชิ (Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1636 แต่เริ่มแรกที่สร้างขึ้นไม่เป็นที่ชัดเจน จนกระทั่งปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และมีการปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อปลายปี 1990 และต้นยุค 2000

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ อาคารแต่ละหลังจะสร้างจากไม้ลงลายสีทอง มีสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ทางเข้าจะเป็นซุ้มประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุ้มประตูที่สวยงาม มีขนาดใหญ่ ด้านในเป็นอาคารไม้ มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว อยู่ในท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไม่ดู ไม่ฟัง ไม่พูดในสิ่งไม่ดี และบริเวณซุ้มประตูก่อนขึ้นบันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นรูปแมวหลับ เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ที่สำคัญศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

น้ำตกเคง่อน (Kegon Falls) น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แถมยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น โดยน้ำจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหน้าผาสูง 97 เมตรเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งมีสีสันแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล แม้แต่ฤดูหนาวก็มีความงามน่าชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท์” ไปชั้นล่างที่ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตัวทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว โอบล้อมด้วยทัศนียภาพทิวเขา อันเป็นที่ซึ่งงดงามมีเอกลักษณ์ทุกฤดูกาล ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำพุร้อน และความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ำตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ

ได้เวลาอันสมควรพาท่านไปยัง ช้อปปิ้งใจกลางมหานครโตเกียวอันเลื่องชื่ออย่าง ย่านชินจูกุ สินค้าหลากหลายที่เหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นถนนช้อปปิ้งใต้ดิน Subnade ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่เรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูกุ เช่น ห้างอิเซตัน ห้างมารุยอิ ห้างทาคาชิมายะ ร้านขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ชื่อดัง อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทั้งสินค้ามากมาย เกมส์ กันดั้ม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ร้านร้อยเยน ทั้งสินค้าท้อปแบรนด์ สินค้ามือสอง และร้านสะดวกซื้อชั้นนำอย่าง Donkihotei เป็นต้น
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก SHINJUKU WASTHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว ไกด์แนะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้อปปิ้ง อาทิ ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) เป็นต้น

ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปปิ้งมีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวคอสเพลย์ สนุกไปกับการแต่งตัวเพลิดเพลินเป็นแฟชั่นของตัวเองที่มีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลายสไตล์ทั้งแนวโลลิต้าสุดคิ้ว แนวกอทิกสุดเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสันโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสื้อผ้า ถุงเท้า เครื่องประดับสวยๆ ต้องห้ามพลาดกับเมืองฮาราจูกุประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest ร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกกำลังบริเวณนี้

ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี อาทิรูปปั้นฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็นจุดนัดพบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่าที่มีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น

อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิ้งสุดคึกคักที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีตั้งแต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย อากิบะ นอกจากนี้ ยังมีร้านที่เน้นขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime Center ซึ่งมีทั้งส่วนนิทรรศการและส่วนขายของที่ระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สูง 10 ชั้นที่เต็มไปด้วยของเล่น เกมการ์ด และของสะสม ใกล้ๆ กันยังมีคาเฟ่ที่พนักงานในร้านสวมชุดเมดและพ่อบ้านอีกด้วย

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) นับเป็นตลาดฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดูได้จากบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดที่คึกคักคนเยอะอยู่ตลอดเวลา จุดเด่นของที่ตลาดแห่งนี้ก็นาจะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากๆมีทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอย่าง เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น ของนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มุก และร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล ในย่านนี้เป็นที่ตั้งของ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคาน์สโตร์ที่เปิดมานานที่สุดในโตเกียว และจัดจำหน่ายสินค้ายอดฮิตที่ทุกท่านต้องการ โดยจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไม้อบแห้ง) ยา วิตามิน เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาข้อมือ เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ โดยที่ท่านสามารถหาซื้อของทั้งหมดได้ในที่เดียว สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ยังสามารถขอคืนภาษีสินค้าทุกประเภทได้ที่เคาน์เตอร์ขอยกเว้นภาษีภายในร้าน ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีให้บริการ FREE WIFI ทุกอาคาร และพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทยได้คอยดูแลท่านในระหว่างการเลือกซื้อสินค้า ทำให้ตึกม่วง ทาเคยะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นร้านค้ายอดนิยมในหมู่ลูกค้าชางต่างชาติเป็นอย่างมาก

หรือท่านจะเลือกซื้อทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หมู่บ้านมูมิน (Moomin Valley Park) ตั้งอยู่ที่บริเวณแถบชายฝั่งของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮันโนะ (Hanno) จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็นแลนด์มาร์กใหม่เปิดเมื่อช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจำลองให้กลายเป็นหมู่บ้านมูมินที่มีทั้งบ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นชื่อว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของเหล่ามูมินและผองเพื่อนมาให้ได้ดูเพลิดเพลินกัน ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่ร้านอาหารธีมมูนมินสุดคิ้ว หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมที่เค้าจัดไว้ให้เราได้เต็มที่กับการถ่ายรูปเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของครอบครัวมูมิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามูมินอย่างจุใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ธีมมูมินให้ท่านเข้าไปนั่งชิลรับประทานเครื่องดื่มและของหวาน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10 ปี ท่านละ 350 บาท (ราคานี้รวมค่าเดินทางโดยรถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสนี่ย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY ราคาบัตรเริ่มต้น ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสนใจโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่]

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
ที่พัก SHINJUKU WASTHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6

ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG677 17.25-21.55)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)

ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ (Icho Namiki/Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม ตั้งอยู่ถัดจาก ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือทอง ใต้ต้นไม้ก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนเส้นนี้สองข้างทางจะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง คนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , ร้าน100เยน (100 Yen Shop) ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมาย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

 1. 1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
 2. 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. 8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
  9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 3. 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น
 2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)
 3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

1.อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ                        ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                               ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ..               ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)                 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน 

 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

และ หากมีต้องการชำระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น

 • ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร

-     การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด

-     ในกรณีที่ลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว 

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน **

-     กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ 

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

1.5 ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรัม

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ

         -   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

         -  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

        -   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง

สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 1. 5. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น